Управління фінансово-економічною безпекою

8.073.00.12 Управління фінансово-економічною безпекою
Кваліфікація: Магістр менеджменту
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми складання кваліфікаційного екзамену та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Набуті компетентності: - головні аспекти використання термінології з фінансово-економічної безпеки; - нормативно-законодавчу базу у сфері фінансово-економічної безпеки; - загальні принципи побудови та організації діяльності комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства; - методи проведення аналітичних досліджень; - організацію та особливості здійснення інформаційно-аналітичного дослідження діяльності працівників, які є суб'єктами системи забезпечення фінансово-економічної безпеки; - технології, форми та методи діагностування небезпек, загроз і ризиків, їх оцінки та мінімізації, рівня та стану економічної безпеки, критеріїв її оцінювання на підприємстві; - механізми інформаційно-аналітичного забезпечення управління системою фінансово-економічної безпеки; - методи та технології роботи фінансових підрозділів підприємства, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації та здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування системи фінансово-економічної безпеки.
- здатність організувати аналітичні та методичні практики впровадження заходів з фінансово-економічної безпеки; - здатність визначати перспективність та ефективність інноваційної діяльності з використанням інформаційних, облікових та аналітичних методів для удосконалення процесів фінансово-економічної безпеки в межах встановлених стандартів і норм; - вміння розробити проекти наказів, положень, інструкцій щодо організації діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки, їх взаємодії з іншими суб'єктами забезпечення безпеки; - вміння збереження та примноження матеріальної та фінансової бази підприємства, установи, організації, раціонального та ефективного використання його ресурсів, надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо доцільності діяльності підприємства, установи, організації з урахуванням виявлення загроз і небезпек, захист отриманої інформації, яка стосується таємниці підприємства, установи та організації.
- уміння продемонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, правил та теорій, пов‘язаних з визначеним предметом знань; - навички внутрішнього та зовнішнього аудиту організації, підприємства та установи; - навички планування та управління діагностики фінансово-господарського стану підприємства, установи, організації; - міжособистісні навички, пов‘язані зі здатністю взаємодіяти з іншими людьми та залучати їх до командної роботи; - уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію; - уміння оцінювати та регулювати ефективність діяльності підприємства та його структурних підрозділів; - уміння робити висновки щодо фахової дієздатності персоналу організації, підприємства, установи.
Академічна мобільність: Подвійний диплом Словацького університету сільського господарства в м.Нітра та Національного університету «Львівська політехніка»
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник : д.е.н., проф.. Мельник О.Г., контактна особа: канд. екон. наук, ст. викл. кафедри АФМ - Химич О.В. 093-462-49-03 a_oksanka@ukr.net
Професійні профілі випускників: Випускники із кваліфікацією магістр з менеджменту за спеціалізацією управління фінансово-економічною безпекою можуть працювати на вищому та середньому рівні управління у функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм. Випускники із кваліфікацією магістр з менеджменту за спеціалізацією управління фінансово-економічною безпекою можуть отримати робочі місця у сфері управління фінансово-економічною безпекою в державному та приватному секторах, а саме: виробничо-господарські підприємства, страхові компанії, банківські установи, інші фінансові установи, державні установи, державні та місцеві органи виконавчої влади тощо
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Наприклад, програма реалізовується українською та англійською мовами