Адміністративний менеджмент

8.281.00.01 Адміністративний менеджмент
Кваліфікація: Магістр з публічного управління та адміністрування за спеціалізацією адміністративний менеджмент
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Публічне управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих поло¬женнях та результатах сучасних наукових досліджень з публічного управління, адміністративного менеджменту у публічних організаціях, прийняття публічних рішень, адміністративного менеджменту у міжнародному бізнесі, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: можуть працювати на керівних посадах працівників апарату центральних органів державної влади, та їх заступників, керівних посадах працівників апарату місцевих органів державної влади, начальників департаментів органів влади усіх рівнів, законодавців, вищих посадових осіб професійних спілок, вищих посадових осіб інших самоврядувальних організацій, керівників підприємств, установ та організацій та їх заступників, менеджерів (управителів) в допоміжній діяльності у сфері страхування, менеджерів (управителів) у соціальній сфері, у сфері досліджень та розробок, викладачів університетів та вищих навчальних закладів, адміністратори в урядових і неурядових міжнародних організаціях, інших фахівців в галузі навчання, наукових співробітників, професіоналів державної служби, професіоналів у сфері управління проектами та програмами, помічників керівників підприємств, установ та організацій.
Програмні результати навчання: - головні аспекти використання термінології з адміністративного менеджменту; - принципи та процедури адміністративного менеджменту; - основні методи структурних досліджень в системі управління; - характеристика організаційних структур адміністративної служби організації, підприємства, установи та їх структурних підрозділів; - технології управління персоналом; - методи оцінювання управлінської діяльності; - принципи формування стратегії корпоративної культури та її цінностей організації, підприємства, установи та їх структурних підрозділів. - головні аспекти використання термінології з адміністративного менеджменту; - принципи та процедури адміністративного менеджменту; - основні методи структурних досліджень в системі управління; - характеристика організаційних структур адміністративної служби організації, підприємства, установи та їх структурних підрозділів; - технології управління персоналом; - методи оцінювання управлінської діяльності; - принципи формування стратегії корпоративної культури та її цінностей організації, підприємства, установи та їх структурних підрозділів. - уміння продемонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, правил та теорій, пов‘язаних визначеним предметом знань; - навички внутрішнього та зовнішнього аудиту організації, підприємства та установи; - навички планування та управління часом; - міжособистісні навички, пов‘язані зі здатністю взаємодіяти з іншими людьми та залучати їх до командної роботи; - уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію; - уміння оцінювати та регулювати ефективність діяльності підприємства та його структурних підрозділів; - уміння робити висновки щодо фахової дієздатності персоналу організації, підприємства, установи.
Академічна мобільність: Подвійний диплом Словацького університету сільського господарства в м.Нітра та Національного університету «Львівська політехніка»
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник : д.е.н., проф.. Поплавська Ж.В., контактна особа: канд. екон. наук, доцент кафедри АФМ - Білик О.І. (тел. 0972896888, мейл: olena.bilyk@gmail.com).
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та англійською мовами