Управління у сфері економічної конкуренції

8.281.00.02 Управління у сфері економічної конкуренції
Кваліфікація: Магістр публічного управління та адміністрування
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Публічне управління та адміністрування
Особливі умови вступу: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з публічного управління та адміністрування, державної політики, державного регулювання економіки, державного контролю та аналізу в сфері економічної конкуренції, з врахуванням міжнародних аспектів, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: можуть працювати на посадах державних службовців в законодавчих органах, вищих державних службовців місцевих органів державної влади, начальників департаментів органів влади усіх рівнів, вищих посадових осіб професійних спілок, вищих посадових осіб інших самоврядних організацій, контрольно-наглядових органах у сфері економічної конкуренції, керівників підприємств, установ та організацій та їх заступників, керівних працівників апарату центральних органів державної влади, та їх заступників, керівних працівників апарату місцевих органів державної влади, менеджерів (управителів) в допоміжній діяльності у сфері страхування, менеджерів (управителів) у соціальній сфері, у сфері досліджень та розробок, викладачів вищих навчальних закладів, інших фахівців в галузі навчання, наукових співробітників, професіоналів державної служби, професіоналів з управління у сфері економічної конкуренції, управління проектами, програмами та стратегіями, помічників керівників підприємств, установ та організацій.
Набуті компетентності: -вміння визначати і діагностувати вплив екзогенних та ендогенних факторів розвитку національної економіки; -вміння проводити системний макро- і мікроекономічний аналіз, моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі на світовому; -вміння розраховувати основні показники концентрації ринку та прогнозувати виникнення бар’єрів при вступі нових суб’єктів на ринок; -вміння визначати види порушень антимонопольного законодавства, здійснювати контроль за дотриманням антимонопольних вимог у процесі трансформації відносин власності; -вміння застосовувати адекватні схеми дослідження та розслідування; -вміння визначати сучасні напрямки державної політики щодо запобігання та обмеження монополізму в підприємницькій діяльності та застосовувати раціональні способи захисту від недобросовісної конкуренції; -вміння розробляти стратегічні альтернативи розвитку організаційних систем на основі діагностики внутрішнього середовища організації та аналізу факторів зовнішнього середовища, забезпечувати на стадії планування високий рівень збалансованості їх складових елементів; -вміння визначати основні напрямки співпраці АМКУ з Міністерством економіки України, Фондом державного майна, їх структурними підрозділами, іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади; -вміння визначати способи адаптації вітчизняного конкурентного законодавства та практики антимонопольного регулювання до міжнародних правових норм; -вміння здійснювати науково-методичне забезпечення навчального процесу у закладах освіти.
-реалізація всіх загальних функцій управління у повному обсязі шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці; -прийняття стратегічних і тактичних рішень в межах своєї компетенції; -керівництво підлеглими, компетенція яких не вища за спеціалістів та бакалаврів; -розроблення стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення конкурентоспроможності; -забезпечення взаємодії антимонопольних органів з органами державної влади та управління; -володіння методами наукових досліджень; -володіння навиками педагогічної роботи.
-здатність використовувати знання для таких основних напрямів професійної діяльності як інформаційно-аналітична, контролююча, експертна, організаційно-управлінська, адміністративно-господарська, освітня, науково-дослідницька, консультаційна; -здатність застосовувати необхідні знання для роботи на низовому рівні управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм; -здатність застосовувати необхідні знання для роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування, територіальних відділеннях та інших органах Антимонопольного комітету України; -здатність формувати конкурентну свідомість учасників ринкових відносин.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д. е. н., професор кафедри ТПЕ - Поплавська Ж.В. (тел. 0984611780, мейл: tpeinem@gmail.com).
Професійні профілі випускників: Професійний профіль – Управління в сфері економічної конкуренції. Виконує обов’язки управлінця в органах державної фіскальної служби, управліннях із захисту прав споживачів, в Антимонопольному комітеті України та його обласних територіальних відділеннях; в органах адміністративно-господарського управління та контролю, місцевого самоврядування; в приватному секторі у сфері банківських, страхових, торговельних, транспортних послуг, у виробничій сфері та сфері природних монополій.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня