Дизайн (освітньо-наукова програма)

3.022.00.00 Дизайн (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з дизайну
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Культура і мистецтво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - випускник володіє загальною культурою, знайомий з основними позиціями гуманітарних і соціально-економічних наук, знає етичні і правові норми фахової діяльності, здатний аналізувати соціальні проблеми; - випускник володіє сучасними науковими методами пізнання для вирішення професійних завдань, методами пошуку та узагальнення інформації, навичками усної, письмової та візуальної презентації результатів, вміє вводити та опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію; - випускник набуває досвід роботи та професійного спілкування в Інтернет-просторі, вміє використовувати сучасні комп’ютерні технології для саморозвитку; - випускник знає історію розвитку світового та українського мистецтва і дизайну, основні положення теорії композиції та формоутворення, геометричного моделювання та формоутворення предметів матеріальної культури, концепції і методи використання освітлення, кольору, текстури та фактури в дизайні, критерії естетичної виразності зображень, застосування засобів рисунку, живопису та скульптури у дизайні; - випускник володіє професійною термінологією, знає класифікацію об’єктів дизайну, основні принципи проектування дизайн-об'єктів: елементів візуальної комунікації та предметних ансамблів та предметно-просторових систем, принципи і норми зонування, планування, розробки об'ємно-просторової структури, конструктивної схеми та художнього образу дизайн -об'єктів, принципи дизайну знакових систем у графічному дизайні; - випускник володіє сучасними знаннями у галузі технологій комп'ютерного моделювання дизайн-об'єктів, засобів інженерної та комп'ютерної графіки, верстки текстів та обробки фотоматеріалів; - випускник має базові уявлення про загальні поняття та правила нормативно-технічної бази дизайну, правила виконання робочої проектної документації.
- випускник вміє критично оцінювати власні здобутки та недоліки, готовий до підвищення рівня професійної компетентності, вміє орієнтуватися у швидкозмінних умовах, творчо мислити і діяти, ініціювати новаторські рішення у проектному процесі; - випускник здатний застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесі проектування; - випускник отримує досвід роботи із спеціалізованими креслярськими та графічними приладами, художніми матеріалами; навички організації процесу дизайн проектування рекламного та предметного середовищ; досвід експлуатації комп'ютерних систем; - випускник знає та застосовує на практиці основні естетичні категорії, закони композиції, економічні та екологічні принципи створення дизайн- об’єктів та елементи соціокультурної компетенції; вміє враховувати суспільні та соціально-світоглядні процеси, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності; - випускник опанував прикладні програми комп’ютерного моделювання дизайн-об’єктів, отримав навички побудови дво- та тривимірних зображень; - випускник знає критерії оцінки та процедури погодження проектних рішень; здатен представляти проектні результати професійній спільноті, замовнику та громадськості, вміє ефективно організовувати власну професійну діяльність.
- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному рівні.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня