Архітектура та містобудування

6.191.00.00 Архітектура та містобудування
Кваліфікація: Бакалавр з архітектури
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Кількість кредитів: 243 кредити ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - основ теорії, проектних норматив, методів містобудівного проектування, архітектурного проектування нових та реконструкції чи реставрації історично-сформованих житлових і громадських, будівель, дизайну архітектурного середовища; - функціонально-типологічних та архітектурно-художніх основ проектування будівель та їх комплексів; - прийомів функціонально-планувальної та архітектурно-художньої організації будівель та їх комплексів з урахуванням різноманітних потреб населення, природно-кліматичних та містобудівних умов, вимог пам'яткоохоронного законодавства; - взаємозв’язку об’ємно-просторових, конструктивних, будівельних, інженерних рішень та експлуатаційних якостей будівель; - технології організації проектної справи в архітектурі та містобудуванні, стадії проектування, функції архітектора як організатора проектного процесу; - технології розробки завдань на проектування; зміст і джерела передпроектної інформації, методи її збору та аналізу; - системи проектної та робочої документації для будівництва, основні вимоги до неї.
- застосовувати знання з природничо-наукових дисциплін при вирішенні архітектурних та містобудівних завдань; - вибирати методики збору та обробки передпроектної інформації в архітектурі, інтерпретувати вихідну інформацію для архітектурних рішень, складати програму проектування; - використовувати основні прийоми функціонально-розпланувальної організації будівель та їх елементів в архітектурному проектуванні на основі врахування соціальних, природно-кліматичних, екологічних, нормативних, технологічних та інших вимог; - висувати проектну ідею і послідовно розвивати її в ході розробки архітектурного проекту, забезпечувати в проекті рішення архітектурно-композиційних та актуальних соціальних та екологічних завдань створення здорового, доступного та комфортного середовища; - застосовувати методи, прийоми і технології архітектурного та містобудівного проектування, в тому числі, композиційного моделювання і комп’ютерного проектування; - виконувати проектну документацію на всіх стадіях, включаючи робочі креслення архітектурних рішень.
- вміння аналізувати назрілі проблеми сьогодення в архітектурі і містобудуванні, оцінювати реальні можливості їх вирішення засобами архітектурно-містобудівного проектування, дизайну архітектурного середовища; - здатність до ефективної комунікації та взаємодії з різними фахівцями архітектурно-будівельної галузі; - здатність формувати стійкий світогляд та вміння відстоювати авторські проектні рішення; - здатність відчувати професійну відповідальність за прийняті архітектурні рішення; - здатність до освоєння нових знань, самовдосконалення.