Реставрація творів мистецтва з каменю

8.023.00.01 Реставрація творів мистецтва з каменю
Кваліфікація: Магістр в галузі реставрації творів мистецтв
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 2 роки
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Культура і мистецтво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: Знання: • основ теорії, проектних нормативів, методів реставрації творів мистецтв; • історично-стильових та архітектурних, пластично-художніх основ реставрації творів мистецтва з каменю; • основних прийомів архітектурно-художнього моделювання творів мистецтв з урахуванням їх призначення та умов використання, вимог пам’яткоохоронного законодавства; • взаємозв’язку формально-матеріального вирішення твору, його конструкції, інженерних особливостей та експлуатаційних якостей; • технології організації реставрації творів мистецтва з каменю, стадії дослідження і виконання реставраційної документації, функції реставратора як організатора реставраційного процесу; • технології розробки завдань на реставрацію; зміст і джерела передпроектної інформації, методи її збору та аналізу; • системи реставраційно-проектної та робочої документації для твору мистецтва з каменю, основні вимоги до неї.
Вміння: • застосовувати знання з природничо-наукових дисциплін при вирішенні мистецьких і реставраційних завдань; • вибирати методики збору та обробки передпроектної інформації в реставрації, інтерпретувати вихідну інформацію для реставраційних рішень, складати програму реставрації; • використовувати основні прийоми реставрації творів мистецтв у взаємозв`язку з нормативними, технологічними та іншими вимогами; • виконувати проектну документацію з реставрації і послідовно розвивати її в ході проведення реставраційних робіт; • застосовувати методи, прийоми і технології реставраційного проектування, в тому числі, композиційного моделювання і комп’ютерного проектування творів мистецтв; • виконувати проектну документацію на всіх стадіях, включаючи науково-реставраційний звіт.
• вміння аналізувати назрілі проблеми сьогодення в реставрації творів мистецтва з каменю, оцінити реальні можливості їх вирішення засобами наукових досліджень та застосування передових технологій; • здатність до ефективної комунікації та взаємодії з різними фахівцями реставраційної галузі; • здатність формувати науковий світогляд та вміння відстоювати обгрунтовані реставраційні рішення; • здатність відчувати професійну відповідальність за прийняті реставраційні рішення; • здатність до освоєння нових знань, самовдосконалення.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня