Дизайн архітектурного середовища

8.191.00.03 Дизайн архітектурного середовища
Кваліфікація: Магістр з архітектури та містобудування
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Абітурієнт повинен мати державний документ встановленого зразка про вищу освіту першого рівня (бакалавра), а також пройти творчий конкурс.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з теорії архітектури та містобудування, архітектурного проектування, ландшафтної архітектури, районного планування і орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.
Набуті компетентності: - основ теорії, проектних нормативів, методів містобудівного проектування, архітектурного проектування нових та реконструкції чи реставрації історично-сформованих житлових і громадських будівель, дизайну архітектурного середовища; - функціонально-типологічних та архітектурно-художніх основ проектування будівель та їх комплексів; - основних прийомів функціонально-планувальної та архітектурно-художньої організації будівель та їх комплексів з урахуванням різноманітних потреб населення, природно-кліматичних та містобудівних умов, вимог пам'яткоохоронного законодавства; - взаємозв'язку об'ємно-просторових, конструктивних, будівельних, інженерних рішень та експлуатаційних якостей будівель; - технології організації проектної справи в архітектурі та містобудуванні, стадії проектування, функції архітектора як організатора проектного процесу; - технології розробки завдань на проектування; зміст і джерела передпроектної інформації, методи її збору та аналізу; - системи проектної та робочої документації для будівництва, основні вимоги до неї; - типології та класифікації об'єктів історичної спадщини та принципів їх комплексного дослідження; - новітніх технологій фіксації та комп'ютерного моделювання історичних архітектурних об'єктів; - методики і практики реставрації історико-архітектурної спадщини та специфіки будівельних матеріалів та технологій в реставрації та реконструкції архітектурних об'єктів та їх елементів мистецького вистрою
- застосовувати знання з природничо-наукових дисциплін при вирішенні архітектурних та містобудівних завдань; - використовувати основні прийоми функціонально-планувальної організації будівель та їх елементів в архітектурному проектуванні на основі врахування реставраційних, соціальних, природно-кліматичних, екологічних, нормативних, технологічних та інших вимог; - висувати проектну ідею і послідовно розвивати її в ході розробки проекту, забезпечувати в проекті рішення архітектурно-композиційних та актуальних соціальних та екологічних завдань створення здорового, доступного та комфортного середовища; - застосовувати актуальні методи, прийоми і технології реставрації архітектурного та містобудівного об'єкту в ході проектних робіт, в тому числі, композиційного моделювання і комп'ютерного проектування; - якісно виконувати проектну документацію на всіх стадіях, включаючи робочі креслення архітектурних рішень
- вміння аналізувати назрілі проблеми сьогодення в збереженні архітектурної та містобудівної спадщини, оцінити реальні можливості їх вирішення реставраційними, містобудівними методами та засобами дизайну архітектурного середовища; - здатність до ефективної комунікації та взаємодії з різними фахівцями архітектурно-будівельної галузі; - здатність формувати стійкий світогляд та вміння відстоювати авторські рішення; - здатність відчувати професійну відповідальність за прийняті архітектурні рішення; - здатність до освоєння нових знань, самовдосконалення
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України або вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів. Участь у програмах мобільності (ERASMUS, SOCROTES).
Практика/стажування: Програма передбачає практику за темою магістерської кваліфікаційної роботи обсягом 6 кредитів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: проф., д-р. арх. Віктор Іванович Проскуряков
Професійні профілі випускників: Підготований фахівець має можливість працевлаштуватись у проектних бюро з архітектурного та містобудівного проектування; підрозділах управління загальнодержавного рівня та місцевого самоврядування і адміністрації (департамент архітектури та містобудування, департамент розвитку міста, департамент міського господарства та озеленення міста); установах охорони історичного середовища; науково-дослідних інститутах та дослідно-прогностичних центрах; підприємствах комунального господарства; будівельних організаціях.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня