Дизайн архітектурного середовища

8.191.00.03 Дизайн архітектурного середовища
Кваліфікація: Магістр з архітектури та містобудування
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Абітурієнт повинен мати державний документ встановленого зразка про вищу освіту першого рівня (бакалавра), а також пройти творчий конкурс.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з теорії архітектури та містобудування, архітектурного проектування, ландшафтної архітектури, районного планування і орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.
Програмні результати навчання: - Володіти знаннями основних понять, термінів і значень мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності; - застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення дослідницьких та проектних архітектурно-містобудівних задач; - організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, поєднувати самостійну та колективну роботу над комплексними архітектурно-містобудівними проектами; - враховувати енергоефективні та інші інноваційні технології, пропагувати ідеї сталого розвитку, гуманізації й гармонізації середовища у прийнятті комплексних архітектурно-містобудівних рішень; - виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проєкти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій; - проектувати архітектурні будівлі і споруди в історично-сформованому міському середовищі з урахуванням перспектив розвитку територій, регіональних особливостей архітектури; - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; - здатність діяти на засадах професійної етики; - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; - знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; - здатність розробляти проєкти та управляти ними; - здатність генерувати нові ідеї (креативність); - здатність до наукового аналізу, розробки і обґрунтування архітектурно-містобудівних рішень з урахуванням природно-кліматичних, санітарно-гігієнічних, безпекових інженерно-технічних, енергозберігаючих, екологічних, техніко-економічних вимог; - знання та розуміння особливостей виробництва, використання сучасних будівельних матеріалів і технологій при прийнятті інноваційних проєктних рішень щодо оздоблення екстер’єрів та інтер’єрів будівель і споруд, при реконструкції та реставрації історичних і сучасних пам’яток архітектури і містобудування; - знання і розуміння теоретико-практичних методологічних основ архітектурного проєктування, основ типології будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів; - володіння засобами проєктного моделювання, виконання технічних зображень методами і прийомами художньої і комп’ютерної графіки для використання в науково-теоретичному дослідженні, архітектурно-дизайнерському і ландшафтному проєктуванні, в проєктах реконструкції і реставрації пам’яток архітектури; - здатність до практичної діяльності у сфері дизайну інтер’єру, розуміння функціональних, конструктивних основ розроблення елементів інтер’єру та предметного середовища. - здатність до розуміння теоретичних і практичних засад проєктування житлових, громадських, промислових та інноваційних типологічних груп будівель і споруд, їх конструктивної основи, методів досягнення раціонального архітектурно-планувального, об’ємно-просторового рішення, енергоефективності, екологічності, гармонізації з довкіллям.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України або вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів. Участь у програмах мобільності (ERASMUS, SOCROTES).
Практика/стажування: Програма передбачає практику за темою магістерської кваліфікаційної роботи обсягом 6 кредитів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: проф., д-р. арх. Віктор Іванович Проскуряков
Професійні профілі випускників: Підготований фахівець має можливість працевлаштуватись у проектних бюро з архітектурного та містобудівного проектування; підрозділах управління загальнодержавного рівня та місцевого самоврядування і адміністрації (департамент архітектури та містобудування, департамент розвитку міста, департамент міського господарства та озеленення міста); установах охорони історичного середовища; науково-дослідних інститутах та дослідно-прогностичних центрах; підприємствах комунального господарства; будівельних організаціях.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою