Фінанси, банківська справа та страхування

6.072.00.00 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація: Бакалавр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: ВСП Інститут підприємництва та перспективних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми
Характеристика освітньої програми: Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері страхової, банківської, фінансової та інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, практиці застосування сучасних фінансових інструментів та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар'єра. Об'єкти вивчення та діяльності: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов, у професійній діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування й у процесі навчання.
Програмні результати навчання: Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. Уміння застосовувати методи фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. Уміння проводити облік операцій на підприємствах, в фінансово-кредитних установах, складання фінансової і податкової звітності. Уміння здійснювати операції на фінансовому ринку. Володіння навичками роботи з комп’ютером, вміння користуватися програмним забезпеченням обробки даних у сфері професійної діяльності. Здатність використовувати професійні знання для статистичної обробки даних та математичного моделювання фінансово-економічних процесів.
Набуті компетентності: Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.
Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.
Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. Уміння застосовувати методи фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. Уміння проводити облік операцій на підприємствах, в фінансово-кредитних установах, складання фінансової і податкової звітності. Уміння здійснювати операції на фінансовому ринку. Володіння навичками роботи з комп’ютером, вміння користуватися програмним забезпеченням обробки даних у сфері професійної діяльності. Здатність використовувати професійні знання для статистичної обробки даних та математичного моделювання фінансово-економічних процесів.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Виробнича практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.е.н., доц. Садура Оксана Борисівна (oksana.b.sadura@lpnu.ua)
Професійні профілі випускників: Випускники можуть працювати у сфері грошового посередництва, фінансового лізингу; банківських послуг; ризикового страхування; страхування життя та заощаджень; недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності; в допоміжній діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також започатковувати власний бізнес. Посади рівня «фахівці» встановлено Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), зокрема: 1461 менеджер (з фінансів, страхування, лізингу, у сфері надання кредитів); 1468 менеджер (з страхування майна, відповідальності, особового страхування); 2441.2 аналітик (з банківської діяльності, з інвестицій); 244.2 аналітик (з питань фінансово-економічної безпеки, з кредитування); 1231 провідний економіст, фінансист, бухгалтер, фінансовий аналітик, спеціаліст з проведення тендерів та державних закупівель.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Освітня програма містить дві практичні лінії з поглибленою спеціальною підготовкою «Управління фінансовими ресурсами» та «Фінансовий ринок». Програма реалізовується українською мовою