Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

8.122.00.08 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
Кваліфікація: Магістр з комп’ютерних наук за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг"
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: ВСП Інститут підприємництва та перспективних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: Знання: - базове розуміння методів інтелектуального аналізу даних та прийняття рішень; - базові знання технологій проектування та розроблення систем оперативної обробки даних та сховищ даних; - базові знання методів та моделей системного аналізу проблемної області та об’єктів проектування; - базові знання принципів проектування розподілених систем моніторингу та аналізу діяльності фінансової організації; - базові знання методів та засобів захисту інформації в системах еколого-економічного моніторингу; - базові знання методів та засобів моделювання та стратегічного планування еколого-економічного розвитку міста; - базове розуміння методів аналізу, синтезу, оптимізації і прогнозування еколого-економічних процесів. Уміння: здатність застосовувати математичні методи для розв’язання прикладних еколого-економічний завдань; - здатність створювати програмне забезпечення для ведення еколого-економічного моніторингу та контролю; - здатність виконувати економічне обґрунтування інвестування в екологічні охоронні проекти з використанням комп'ютерних технологій; - здатні проектувати та розробляти апаратно - програмні засоби захисту інформації в системах моніторингу; - вміння розробляти комп`ютерні системи для моніторингу та аналізу стану навколишнього середовища та формування систем заходів щодо нейтралізації негативних наслідків екологічних забруднень; - вміння застосовувати еколого-економічні інструменти управління в екологічній діяльності; - навички організації та керівництва проектними роботами в галузі управління та інформаційних технологій; - навички управління часом, включаючи дотримання термінів виконання роботи. Комунікація: - здатність використовувати професійно-профільовані знання та практичні навички у процесі проектування та розроблення експертних систем та систем підтримки прийняття рішень в галузі еколого-економічного моніторингу; - здатність використовувати професійно-профільовані знання для статистичної обробки даних та математичного моделювання об’єктів еколого-економічного аналізу; - здатність використовувати професійно-профільовані знання, вміння і навички для дослідження математичних і комп’ютерних моделей еколого-соціально-економічних процесів; - здатність використовувати професійно профільовані знання, вміння і навички в галузі природничо-наукових дисциплін для оцінювання та прогнозування показників екологічного стану території; - навички формування науково обґрунтованих рекомендацій щодо організації та технології побудови процедур підготовки та прийняття рішень в еколого-економічних ситуаціях із застосуванням сучасних методів і засобів інформаційних технологій.
Керівник освітньої програми, контактна особа: доцент кафедри ІСТ Лагун А.Е.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня