Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)

3.226.00.00 Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з фармації, промислової фармації
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Охорона здоров'я
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи (МКР) у формі дипломної роботи (ДР) або дипломного проекту (ДП)
Характеристика освітньої програми: Підготовка передбачає теоретичну, практичну та науково-дослідну підготовку; збір та опрацювання матеріалів за темою магістерського дослідження; підготовку наукової статті до фахового збірника; написання наукових доповідей, тез, повідомлень, курсових робіт; узагальнення результатів власного наукового дослідження. Студент повинен виконати програму підготовки обсягом 120 кредитів ЄКТС, яка включає: - Навчальні дисципліни – 79,5 кредитів ЄКТС; - Курсові роботи / проекти – 3 кредити ЄКТС; - Практика – 18 кредитів ЄКТС; - Виконання та захист кваліфікаційної роботи – 19,5 кредит ЄКТС. Магістри готуються для організаційно-управлінської, інвестиційної та науково-дослідної діяльності, для підготовки викладацького та наукового резерву вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ у сфері фармації та фармацевтичної технології
Програмні результати навчання: Знання: - основних принципів організації управління хіміко-фармацевтичним підприємством, Належних Фармацевтичних Практик, основ фармацевтичного маркетингу, порядку реєстрації лікарських засобів; - основних принципів проектування приміщень хіміко-фармацевтичних виробництв з урахуванням вимог Належної Виробничої Практики (GMP); - основ драг-дизайну та особливостей технологій одержання лікарських та ветеринарних препаратів; - методів біотехнології та біоінженерії з метою одержання біологічних/ біотехнологічних продуктів; - теоретичних основ технологічних методів виробництва лікарських засобів у різних лікарських формах; - видів, конструктивних особливостей та принципів роботи обладнання фармацевтичних підприємств; - клініко-фармацевтичних аспектів застосування лікарських засобів; - методології наукового пошуку, основ патентоведення, законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності; - технології виготовлення та принципів використання лікувально-косметичних засобів, застосування рослинної сировини та фітотерапевтичних засобів; - екологічних аспектів фармацевтичних виробництв, технології очистки газових викидів і стічних вод, а також технології маловідходних виробництв; - основ законодавства України в галузі контролю якості лікарських засобів, системи управління якістю фармацевтичних підприємств; - засобів захисту людини та навколишнього середовища від небезпечних факторів техногенного та біологічного походження; - полімерів біомедичного призначення, наноструктур як компонентів лікарських засобів з пролонгованим та контрольованим вивільненням та терапевтичних систем адресної доставки; - методик розв’язування розрахункових і експериментальних задач як основи для проведення наукових досліджень і основи оригінального мислення. Уміння: - здійснювати управління підрозділом фармацевтичного виробництва, аналізувати економічні показники його діяльності; - застосовувати знання для створення та реєстрації фармацевтичного підприємства, складати бізнес-план, здійснювати маркетингове дослідження; - проектувати хіміко-фармацевтичне підприємство з урахуванням вимог техніки безпеки та норм GMP; - проводити постадійний синтез та вибирати технічні умови виробництва ветеринарних препаратів; - обирати шляхи одержання біологічних/ біотехнологічних продуктів; - застосовувати знання з хімічних та фармацевтичних технологій для впровадження у виробництво лікарських засобів у різних лікарських формах; - вибирати та використовувати обладнання фармацевтичного виробництва; - проводити наукові дослідження та використовувати Закони України у сфері інтелектуальної власності; презентувати науковий матеріал перед фаховою аудиторією; аргументувати результати досліджень; - виготовляти та стандартизувати лікарські засоби з рослинної сировини; - вибирати та впроваджувати оптимальні технологічні схеми, які передбачають утилізацію небезпечних відходів; - забезпечувати дотримання правил професійної та цивільної безпеки; - застосовувати вимоги діючого законодавства України та знання з сучасних систем контролю якості лікарських засобів; - виготовляти лікувальні косметичні препарати, проводити контроль їх якості; - cкладати схему ефективної, безпечної та економічно доступної фармакотерапії; - розв’язувати проблеми у незнайомих середовищах за наявності неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності; - застосовувати полімери біомедичного застосування та наноструктури як компоненти лікарських засобів; - синтезувати речовини певної будови на основі розуміння основних біохімічних процесів в організмі та понять про кореляційний зв’язок «структура – активність». Комунікація: - уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами; - здатність до використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія та відповідальність: – здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; – здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; – здатність демонструвати розуміння основних фахових засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: 9 кредитів (дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи). Під час проходження практики студенти застосовують знання з синтезу біологічно активних сполук, методів їх ідентифікації, комп’ютерних програм діагностики їх біологічної активності з метою подальшого практичного використання як потенційних лікарських засобів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.фарм.н. , доц. Заярнюк Наталія Леонідівна (0322582209, nataliia.l.zaiarniuk@lpnu.ua), к.х.н., доц Губиць(0322582209, ihubytska@gmail.com ),ка Ірина Іванівна к.х.н., доц. Журахівська Леся Романівна (0322582209, zhurakhivska@ukr.net )
Професійні профілі випускників: Профіль програми – фармація Освітня кваліфікація – магістр з фармації Професійна кваліфікація: професіонали в галузі фармації Професіонал, підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010: Клас 21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів; Клас 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; Клас 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; Клас 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Захист МКР реалізовується українською та/ або англійською мовами.