Хімічні технології та інженерія

6.161.00.00 Хімічні технології та інженерія
Кваліфікація: Бакалавр з хімічних технологій та інженерії
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: 1. Основних фактів, концепцій, принципів і теорій, що відносяться до хімії, механізмів і принципів хімічних перетворень речовин. 2. Теоретичних основ технологій виробництва хімічних речовин, а також матеріалів та виробів на їх основі. 3. Методів хімічного та фізико-хімічного аналізу сировини, матеріалів, хімічної продукції та виробів на їх основі. 4. Сучасних технологій хімічних виробництв. 5. Конструкцій та принципів роботи сучасного обладнання хімічних виробництв. 6. Структури і функціонування хімічних підприємств. 7. Методологій проектування та модернізації об’єктів хімічної промисловості, відповідно до нормативних вимог чинних стандартів. 8. Сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі. 9. Основ економіки та управління хімічним підприємством.
1. Вибрати та застосувати знання і розуміння з хімії для вирішення якісних і кількісних проблем на хімічному виробництві. 2. Класифікувати й аналізувати проблеми різного характеру та складати план щодо їх вирішення. 3. Оцінювати вплив технологічних чинників на склад кінцевого продукту. 4. Оцінювати ризики, пов’язані з використанням хімічних речовин, та контролювати якість вихідних речовин і кінцевих продуктів хімічних технологій. 5. Узагальнювати дані, отримані в результаті лабораторних досліджень і вимірювань, з точки зору їх значимості, та співвіднести їх з відповідною теорією. 6. Встановлювати зв'язок отриманих даних із результатами математичного моделювання хімічних і хіміко-технологічних процесів. 7. Пояснювати причини виникнення ризиків, пов’язаних із використанням хімічних речовин і лабораторних процедур. 8. Досліджувати вплив фізико-хімічних чинників на властивості об’єкта дослідження чи проектування. 9. Здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, органічного та біологічного походження. 10. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для пошуку, аналізу, розрахунків і створення графічних і текстових документів, а також математичного аналізу та статистичної обробки. 11. Здійснювати техніко-економічне обґрунтування хімічного виробництва, володіти методами удосконалення технологічного процесу, розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та керування виробництвом. 12. Здійснювати вибір відповідного технологічного обладнання та графічно зображувати технологічний процес, використовуючи системи автоматизованого проектування. 13. Брати участь в обговоренні результатів різних видів роботи. 14. Виявляти бажання працювати самостійно. 15. Представляти результати різних видів роботи (дослідної, пошукової, проектної тощо) українською та однією з іноземних мов. 16. Дотримуватися техніки безпеки на робочому місці.
1. Уміння спілкуватись українською та іноземною мовами. 2. Здатність використання різноманітних методів для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Професор Дзіняк Б.О.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня