Хімічні технології та інженерія

6.161.00.00 Хімічні технології та інженерія
Кваліфікація: бакалавр з хімічної технології
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Набуті компетентності: – основних проблем та перспектив розвитку галузi хімічної технологiї; – теоретичних основ процесiв та основних технологiй виробництва хімічної продукції, джерел сировини та її підготовки, умов синтезу, способів і методів розділення проміжних та виділення цільових продуктів; – шляхів удосконалення існуючих технологічних процесів виробництва хімічної продукції; – порівняльних характеристик і економічної оцінки різних методів виробництва хімічної продукції.
– здатність здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій на виробництві; – володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості; – навички раціонального використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві; – уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим; – вдосконалення технологічних процесів; – забезпечення високого рівня якості готової продукції; – уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій; – навички роботи в технологічних лабораторіях.
– здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах; – здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації для забезпечення належного технологічного процесу; – здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Професор Дзіняк Б.О.