Хімічні технології та інженерія

6.161.00.00 Хімічні технології та інженерія
Кваліфікація: Бакалавр з хімічних технологій та інженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: – основних проблем та перспектив розвитку галузi хімічної технологiї; – теоретичних основ процесiв та основних технологiй виробництва хімічної продукції, джерел сировини та її підготовки, умов синтезу, способів і методів розділення проміжних та виділення цільових продуктів; – шляхів удосконалення існуючих технологічних процесів виробництва хімічної продукції; – порівняльних характеристик і економічної оцінки різних методів виробництва хімічної продукції. – основних проблем та перспектив розвитку галузi хімічної технологiї; – теоретичних основ процесiв та основних технологiй виробництва хімічної продукції, джерел сировини та її підготовки, умов синтезу, способів і методів розділення проміжних та виділення цільових продуктів; – шляхів удосконалення існуючих технологічних процесів виробництва хімічної продукції; – порівняльних характеристик і економічної оцінки різних методів виробництва хімічної продукції. – здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах; – здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних результатів аналізів для забезпечення належного технологічного процесу; – здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня