Біотехнології та біоінженерія

6.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія
Кваліфікація: Бакалавр з біотехнології та біоінженерії
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Особливі умови вступу: нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: 1. Теоретичні основи сучасних технологій використання процесів біосинтезу, біокаталізу, біотрансформації, біодетоксикації, біодеградації, біоконверсії, клітинної та генетичної біоінженерії; 2. Морфологія та фізіологія біологічних агентів, що використовуються в біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини, віруси, окремі компоненти); 3. Генетичні особливості вдосконалення біоагентів, включаючи використання перетворень у структурі спадкового апарату та у функціональній активності біологічних агентів; 4. Основні основи розвитку біотехнологій виробництва біотехнологічних продуктів у різних сферах промислового застосування біопроцесів, включаючи очищення екосистем навколишнього середовища та охорону здоров'я; 5. Проектувати методології виробництва біотехнологічних продуктів різного призначення, проводити науково-технічні розробки, виконувати техніко-економічну оцінку виробництва, управління та збуту в біотехнології; 6. Принципи побудови та експлуатації сучасного обладнання та обладнання біотехнологічних виробництв; 7. Структури та функціонування підприємств у галузі біотехнологій; 8. Впровадження комп’ютерних технологій у біотехнології.
1. Використовувати професійні знання та практичні навички для вирішення конкретних проблем у галузі біотехнологій із використанням технологічного обладнання біотехнологічних виробництв; 2. Використовувати знання про біохімічні процеси в клітині та структурну організацію клітини, методи її дослідження для біотехнологічних процесів та надання професійних послуг з підготовки біоагентів для суміжних галузей, охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища; 3. Організувати виробництво біопрепаратів та біопрепаратів різними методами та техніками; 4. Контролювати якість сировини. матеріали, проміжні продукти, цільова продукція біотехнологічного виробництва; а також контроль біоагентів та біопроцесів у критичних точках у процесі виробництва; 5. Проведення технологічного процесу виробництва біопрепаратів, біопродуктів та нових матеріалів методами біосинтезу, біокаталізу або біотрансформації для забезпечення відповідності технологічним параметрам біотехнології; 6. Застосовувати положення нормативно-технічних документів, що регламентують порядок сертифікації продукції, вимоги до організації систем управління якістю на підприємствах, правила технічної документації та технологічного процесу на основі знань, отриманих під час практичного навчання; 7. Брати участь в організації виробництва біотехнологічних продуктів, модернізації біотехнологічних виробництв та виробництв, де використовуються біопроцеси та біоагенти.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою); 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів з університетами України, науковими установами НАНУ, НМАУ та НААНУ, а також на основі двосторонніх договорів з вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Educational, technology and practice on the topic of bachelor qualification work
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.х.н., доц. Швед Ольга Василівна (032-258-22- 09, ovshved@ukr.net); Ph.D., Assoc. Prof. Zoriana Hubriy.
Професійні профілі випускників: Професійний профіль – біотехнології та біоінженерія Освітня кваліфікація в дипломі – бакалавр з біотехнології та біоінженерії. Професійна кваліфікація — 3211 фахівець з біотехнології Професія - біотехнолог
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня