Біотехнології та біоінженерія

6.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія
Кваліфікація: Бакалавр з біотехнології та біоінженерії
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄСТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: знання теоретичних основ сучасних технологій з використання процесів біосинтезу, біокаталізу, біотрансформації, біодетоксикації, біодеградації, біоконверсії, клітинної та генетичної біоінженерії; – конструкції та принципів роботи сучасного обладнання біотехнологічних виробництв; – устаткування, структури і функціонування підприємств; – основ економіки, менеджменту та маркетингу у біотехнології; – впровадження комп'ютерних технологій в біотехнології; – можливостей наукових досліджень з мікробіології, біохімії, біотехнології тощо. – знання причинно-наслідкових зв’язків та закономірностей, що є характерними для ефективних форм виробничих процесів; – знання номенклатури небезпечних для людини та навколишнього середовища виробничих факторів та розуміння проблем та необхідності обмеження різного роду впливів та забруднення, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності, а також методи їх нівелювання;
– участь в організації виробництва біотехнологічної продукції; – проведення технологічного процесу виробництва препаратів, продуктів, матеріалів методами біосинтезу, біокаталіз чи біотрансформації; – забезпечення відповідності технологічних параметрів біотехнологій; – надання професійних послуг підготовки біоагентів для дотичних галузей промисловості та охорони здоров’я і екології довкілля; – здійснення контролю біопроцесів, біоагентів та біопродукції згідно нормативних документів; – експлуатація і обслуговування обладнання біотехнологічних виробництв; – проведення науково-дослідних робіт в галузі біотехнології; – участь в модернізації біотехнологічних виробництв та виробництв, де використовуються біопроцеси та біоагенти
здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань в галузі біотехнології; – здатність організовувати виробництво біопрепаратів та біопродуктів за різними методами і методиками; - оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення часткових та загальних цілей діяльності
Практика/стажування: Educational, technology and practice on the topic of bachelor qualification work
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.х.н., доц. Швед Ольга Василівна (032-258-22- 09, ovshved@ukr.net); к.х.н., доц. Губрій З.В.
Професійні профілі випускників: Професійний профіль – біотехнології та біоінженерія Освітня кваліфікація в дипломі – бакалавр з біотехнології та біоінженерії. Професійна кваліфікація — 3211 фахівець з біотехнології Професія - біотехнолог
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня