Біотехнології та біоінженерія

6.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія
Кваліфікація: Бакалавр з біотехнології та біоінженерії
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄСТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у біотехнології та біоінженерії, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів біотехнології та біоінженерії. 1. Теоретичні основи сучасних технологій використання процесів біосинтезу, біокаталізу, біотрансформації, біодетоксикації, біодеградації, біоконверсії, клітинної та генетичної біоінженерії; 2. Морфологія та фізіологія біологічних агентів, що використовуються в біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини, віруси, окремі компоненти); 3. Генетичні особливості вдосконалення біоагентів, включаючи використання перетворень у структурі спадкового апарату та у функціональній активності біологічних агентів; 4. Основні основи розвитку біотехнологій виробництва біотехнологічних продуктів у різних сферах промислового застосування біопроцесів, включаючи очищення екосистем навколишнього середовища та охорону здоров'я; 5. Проектувати методології виробництва біотехнологічних продуктів різного призначення, проводити науково-технічні розробки, виконувати техніко-економічну оцінку виробництва, управління та збуту в біотехнології; 6. Принципи побудови та експлуатації сучасного обладнання та обладнання біотехнологічних виробництв; 7. Структури та функціонування підприємств у галузі біотехнологій; 8. Впровадження комп’ютерних технологій у біотехнології.
1. Використовувати професійні знання та практичні навички для вирішення конкретних проблем у галузі біотехнологій із використанням технологічного обладнання біотехнологічних виробництв; 2. Використовувати знання про біохімічні процеси в клітині та структурну організацію клітини, методи її дослідження для біотехнологічних процесів та надання професійних послуг з підготовки біоагентів для суміжних галузей, охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища; 3. Організувати виробництво біопрепаратів та біопрепаратів різними методами та техніками; 4. Контролювати якість сировини. матеріали, проміжні продукти, цільова продукція біотехнологічного виробництва; а також контроль біоагентів та біопроцесів у критичних точках у процесі виробництва; 5. Проведення технологічного процесу виробництва біопрепаратів, біопродуктів та нових матеріалів методами біосинтезу, біокаталізу або біотрансформації для забезпечення відповідності технологічним параметрам біотехнології; 6. Застосовувати положення нормативно-технічних документів, що регламентують порядок сертифікації продукції, вимоги до організації систем управління якістю на підприємствах, правила технічної документації та технологічного процесу на основі знань, отриманих під час практичного навчання; 7. Брати участь в організації виробництва біотехнологічних продуктів, модернізації біотехнологічних виробництв та виробництв, де використовуються біопроцеси та біоагенти. 8. Вміти застосовувати знання складу та структури клітин різних біологічних агентів для визначення оптимальних умов культивування та потенціалу використання досліджуваних клітин у біотехнології.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів
Практика/стажування: Навчальна, технологічна та практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.х.н., доц. Швед Ольга Василівна (032-258-22- 09, ovshved@ukr.net); к.х.н., доц. Губрій З.В.
Професійні профілі випускників: Працевлаштування здійснюється за виконанням фахової діяльності згідно з найменуваннями видів економічної діяльності, поданими у Національному класифікаторі України: Класифікація видів економічної діяльності (НКУ:КВЕД ДК 009:2012) та Національному класифікаторі України: Класифікація професій (НКУ:КП 2012). Виробничі функції - технологічні, аналітичні, виробничі, проектно-конструкторські, інспекційні та менеджерські в галузі виробництва біопродуктів та біопрепаратів для потреб народного господарства для здійснення виробничо-технологічних та проектувальних робіт біотехнологічних виробництв, а також надання фахових послуг для інших галузей промисловості, охорони здоров’я і екології довкілля щодо підготовки і контролю біопроцесів, біоагентів та біопродукції згідно з нормативними документами (за НКУ:КВЕД ДК 009:2012). Займані первинні посади не потребують від випускників навчального закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності (стажу роботи) – 3211 - фахівець з біотехнології; 3211- лаборант (біологічні дослідження); 3211 – технік-лаборант; 3219 – лаборант (біотехнологія) та займати інші посади (3520 – фахівець з бродильного виробництва; 3530- фахівець з виробництва молочних продуктів; 7412 – дріжджовик; 8279 – апаратник вирощування дріжджів, апаратник процесу бродіння, готувач живильних розчинів) за професією біотехнолог (за НКУ:КП ДК 003:2010 дод А; зміни 2019). Робота у сфері біотехнологічних виробництв, інспекції та реалізації біопродукції і біопрепаратів на підприємствах різного виду діяльності та в установах, де вивчають чи використовують біотехнологічні процеси, способи та методи біотехнології та біоінженерії: контрольних, діагностичних, експертних, екологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах НАНУ, установах системи МОНУ тощо. Самостійне працевлаштування.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня