Біотехнології та біоінженерія

6.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія
Кваліфікація: Бакалавр з біотехнології та біоінженерії
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄСТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: 1. Теоретичні основи сучасних технологій використання процесів біосинтезу, біокаталізу, біотрансформації, біодетоксикації, біодеградації, біоконверсії, клітинної та генетичної біоінженерії; 2. Морфологія та фізіологія біологічних агентів, що використовуються в біотехнологічних процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини, віруси, окремі компоненти); 3. Генетичні особливості вдосконалення біоагентів, включаючи використання перетворень у структурі спадкового апарату та у функціональній активності біологічних агентів; 4. Основні основи розвитку біотехнологій виробництва біотехнологічних продуктів у різних сферах промислового застосування біопроцесів, включаючи очищення екосистем навколишнього середовища та охорону здоров'я; 5. Проектувати методології виробництва біотехнологічних продуктів різного призначення, проводити науково-технічні розробки, виконувати техніко-економічну оцінку виробництва, управління та збуту в біотехнології; 6. Принципи побудови та експлуатації сучасного обладнання та обладнання біотехнологічних виробництв; 7. Структури та функціонування підприємств у галузі біотехнологій; 8. Впровадження комп’ютерних технологій у біотехнології.
1. Використовувати професійні знання та практичні навички для вирішення конкретних проблем у галузі біотехнологій із використанням технологічного обладнання біотехнологічних виробництв; 2. Використовувати знання про біохімічні процеси в клітині та структурну організацію клітини, методи її дослідження для біотехнологічних процесів та надання професійних послуг з підготовки біоагентів для суміжних галузей, охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища; 3. Організувати виробництво біопрепаратів та біопрепаратів різними методами та техніками; 4. Контролювати якість сировини. матеріали, проміжні продукти, цільова продукція біотехнологічного виробництва; а також контроль біоагентів та біопроцесів у критичних точках у процесі виробництва; 5. Проведення технологічного процесу виробництва біопрепаратів, біопродуктів та нових матеріалів методами біосинтезу, біокаталізу або біотрансформації для забезпечення відповідності технологічним параметрам біотехнології; 6. Застосовувати положення нормативно-технічних документів, що регламентують порядок сертифікації продукції, вимоги до організації систем управління якістю на підприємствах, правила технічної документації та технологічного процесу на основі знань, отриманих під час практичного навчання; 7. Брати участь в організації виробництва біотехнологічних продуктів, модернізації біотехнологічних виробництв та виробництв, де використовуються біопроцеси та біоагенти.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою); 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів
Практика/стажування: Навчальна, технологічна та практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.х.н., доц. Швед Ольга Василівна (032-258-22- 09, ovshved@ukr.net); к.х.н., доц. Губрій З.В.
Професійні профілі випускників: Працевлаштування здійснюється за виконанням фахової діяльності згідно з найменуваннями видів економічної діяльності, поданими у Національному класифікаторі України: Класифікація видів економічної діяльності (НКУ:КВЕД ДК 009:2012) та Національному класифікаторі України: Класифікація професій (НКУ:КП 2012). Виробничі функції - технологічні, аналітичні, виробничі, проектно-конструкторські, інспекційні та менеджерські в галузі виробництва біопродуктів та біопрепаратів для потреб народного господарства для здійснення виробничо-технологічних та проектувальних робіт біотехнологічних виробництв, а також надання фахових послуг для інших галузей промисловості, охорони здоров’я і екології довкілля щодо підготовки і контролю біопроцесів, біоагентів та біопродукції згідно з нормативними документами (за НКУ:КВЕД ДК 009:2012). Займані первинні посади не потребують від випускників навчального закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності (стажу роботи) – 3211 - фахівець з біотехнології; 3211- лаборант (біологічні дослідження); 3211 – технік-лаборант; 3219 – лаборант (біотехнологія) та займати інші посади (3520 – фахівець з бродильного виробництва; 3530- фахівець з виробництва молочних продуктів; 7412 – дріжджовик; 8279 – апаратник вирощування дріжджів, апаратник процесу бродіння, готувач живильних розчинів) за професією біотехнолог (за НКУ:КП ДК 003:2010 дод А; зміни 2019).
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня