Харчові технології

6.181.00.00 Харчові технології
Кваліфікація: Бакалавр з харчових технологій
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Виробництво та технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: – розділів математики, фізики, органічної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, біохімії, технічної мікробіології в обсязі, необхідному для освоєння на базовому рівні загально-професійних дисциплін; – теоретичних основ харчових технологій і методів контролю якості та безпеки харчових продуктів; – принципів розрахунку продуктів, норм витрат сировини, матеріалів, палива та енергії у харчових технологіях; – принципів керування технологічними процесами одержання харчових продуктів; – принципів вибору. компонування обладнання та проектування виробництв харчових продуктів; – принципів розроблення нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів одержання харчових продуктів.
– описувати фізичні, хімічні, біохімічні, мікробіологічні процеси, які використовуються в харчових технологіях; – оцінювати, контролювати та управляти технологічними процесами, у тому числі за допомогою сучасних технічних засобів автоматизації та систем керування; – передбачати та оцінювати ризики для здоров'я хімічних і біологічних контамінантів харчових продуктів і знаходити в разі потреби необхідні рішення щодо виключення або зниження відповідного ризику; – планувати та організовувати послідовність технологічних операцій у виробництві харчових продуктів; – демонструвати спеціальні знання і навички роботи у лабораторії під час виконання науково-дослідної роботи; – оцінювати виробничі потужності підприємств харчового профілю для ефективного планування асортименту харчової продукції в кількісному та якісному вимірах; – забезпечувати дотримання техніки безпеки, проводити виробничі інструктажі з працівниками, організовувати процес утилізації відходів виробництва та забезпечувати екологічну чистоту роботи підприємства; – поєднувати теоретичні знання та практичні навички для вироблення стратегії діяльності харчових підприємств з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; – виявляти відповідність стандартів та інших нормативних документів, які затверджуються на підприємстві, вимогам європейської та національної стандартизації; – використовувати відповідне програмне забезпечення для моделювання технологічних процесів харчових виробництв; – організовувати роботу по підвищенню кваліфікації і професійної майстерності працівників підприємств та брати участь в їх атестації; – реконструювати виробничі підрозділи підприємства.
– демонструвати здатність до усної та письмової комунікації у професійній сфері українською та іноземною мовами; – уміння вести дискусію та укладати ділову документацію, у тому числі іноземною мовою.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Паляниця Любов Ярославівна, доцент кафедри технології органічних продуктів
Професійні профілі випускників: Робота в галузі харчових технологій і може займати первинні посади: майстер виробничих дільниць у харчовій промисловості, технолог на підприємствах харчової промисловості, технік-проектант на підприємствах харчової промисловості, технік-лаборант (хімічні і фізичні дослідження) на підприємствах харчової промисловості.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня