Харчові технології

6.181.00.00 Харчові технології
Кваліфікація: бакалавр з харчових технологій
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Виробництво та технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: 1. Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі харчових технологій. 2. Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань. 3. Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного перероблення. 4. Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу та метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у харчуванні людини. 5. Знати і розуміти принципи компонування обладнання і проектування виробництв харчових продуктів. 6. Знати і розуміти принципи керування технологічними процесами одержання харчових продуктів. 7. Знати і розуміти принципи розроблення нових і вдосконалення існуючих технологій харчових продуктів. 8. Знати основи економіки та управління проектами в харчових технологіях. 9. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти. 10. Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень прикладного характеру. 11. Організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування. 12. Вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку галузі. 13. Вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних інструкцій на харчові продукти. 14. Впроваджувати системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. 15. Визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції нормативним вимогам за допомогою сучасних методів аналізу (або контролю). 16. Вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та програмного забезпечення. 17. Обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та правила експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів запроектованого асортименту. 18. Підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і динаміку попиту на харчові продукти. 19. Впроваджувати сучасні системи менеджменту підприємства. 20. Дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та організаційні заходи щодо організації безпечних умов праці під час виробничої діяльності. 21. Організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати екологічну чистоту виробництва. 22. Здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести облік. витрат матеріальних ресурсів. 23. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти. 24. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної роботи. 25. Вміти укладати ділову документацію державною мовою. 26. Вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері харчових технологій. 27. Здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та іноземною мовами. 28. Мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової групи. 29. Мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів підприємства та координування їх діяльності. 30. Виявляти творчу ініціативу з питань ринкової трансформації економіки. 31. Формувати і відстоювати власну світоглядну та громадську позицію, діяти соціально відповідально та свідомо. 32. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства, вести здоровий спосіб життя.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Паляниця Любов Ярославівна, доцент кафедри технології органічних продуктів
Професійні профілі випускників: Робота в галузі харчових технологій і може займати первинні посади: майстер виробничих дільниць у харчовій промисловості, технолог на підприємствах харчової промисловості, технік-проектант на підприємствах харчової промисловості, технік-лаборант (хімічні і фізичні дослідження) на підприємствах харчової промисловості.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня