Фармація, промислова фармація

6.226.00.00 Фармація, промислова фармація
Кваліфікація: Бакалавр з фармації, промислової фармації
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Охорона здоров'я
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: 1. Знання з вищої математики та фізики в обсязі, необхідному для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; 2. Знання з загальної та неорганічної, органічної, фізичної і колоїдної хімії в обсязі, необхідному для засвоєння фахових дисциплін; 3. Знання в галузі природничих наук та інженерії, які необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; 4. Знання з анатомії і фізіології людини для подальшого вивчення медико- біологічних дисциплін; 5. Знання з обчислювальної техніки і програмування, інженерної та комп’ютерної графіки для вирішення професійних завдань; 6. Знання з виробничої, господарської і економічної роботи аптечних підприємств, з основ обліку та звітності; 7. Знання хімічного складу лікарських рослин як потенційних джерел біологічно активних речовин та стандартизації лікарської рослинної сировини; 8. Знання нормативної бази, що регламентує правила організації та ведення виробництва фармацевтичної продукції; 9. Знання механізмів дії лікарських препаратів на організм людини та факторів, що впливають на оптимальну фармакотерапію патологічних станів; 10. Знання методів і технології одержання фітопрепаратів та препаратів з тваринної сировини, вимоги до якості вихідних речовин і кінцевої продукції.
1. Уміння працювати з літературними джерелами та інформаційними ресурсами; 2. Уміння застосовувати знання з мікробіології для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі фармації, промислової фармації; 3. Уміння проводити синтез органічних сполук для одержання лікарських субстанцій; 4. Уміння розробляти проект хіміко-фармацевтичного виробництва, принципові апаратурно-технологічні схеми та будівельні креслення із застосуванням комп’ютерних програм; 5. Уміння обґрунтовано вибирати відповідний метод виготовлення лікарської форми, проводити необхідні розрахунки та виготовляти її; 6. Уміння проводити токсикологічний аналіз обраних об’єктів досліджень; 7. Уміння проводити мікро- і макроскопічний аналіз та ідентифікацію рослинних об’єктів; 8. Уміння застосовувати методи контролю якості сировини та готової фармацевтичної продукції, проводити якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, органічного та біологічного походження; 9. Уміння створювати та організовувати аптечні підприємства, здійснювати оперативний облік та складати звіт про діяльність аптеки; 10. Уміння організовувати виробництво фітопрепаратів та препаратів з тваринної сировини відповідної якості, здійснювати необхідний аналіз одержаних речовин.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами; 2. Здатність до використання різноманітних методів, зокрема, сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Паращин Жанна Дмитрівна, zhanna.d.parashchyn@lpnu.ua
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня