Фармація, промислова фармація

6.226.00.00 Фармація, промислова фармація
Кваліфікація: Ступінь вищої освіти бакалавр, напрям підготовки «фармація»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Охорона здоров'я
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: – теоретичних основ сучасних технологій виробництв лікарських субстанцій та готових лікарських засобів; – аптечної технології лікарських форм; – хімічного і фізико-хімічного аналізу сировини; – конструкції та принципів роботи сучасного обладнання фармацевтичних виробництв; – структури і функціонування фармацевтичних підприємств; – організації і економіки, менеджменту та маркетингу у фармації; – теоретичних основ наукових досліджень у галузі. – теоретичних основ сучасних технологій виробництв лікарських субстанцій та готових лікарських засобів; – аптечної технології лікарських форм; – хімічного і фізико-хімічного аналізу сировини; – конструкції та принципів роботи сучасного обладнання фармацевтичних виробництв; – структури і функціонування фармацевтичних підприємств; – організації і економіки, менеджменту та маркетингу у фармації; – теоретичних основ наукових досліджень у галузі. – здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань в галузі фармації; – здатність організовувати виробництво лікарських субстанцій і фармацевтичних препаратів різними методами; – здатність проводити контроль якості сировини, напівпродуктів та готових лікарських засобів; – здатність використовувати набуті знання для проведення наукових робіт в галузі фармації та фармацевтичних технологій.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня