Хімічні технології неорганічних речовин і водоочищення

8.161.00.01 Хімічні технології неорганічних речовин і водоочищення
Кваліфікація: Магістр з хімічних технологій неорганічних речовин та водоочищення
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: – теоретичних основ технологій виробництва хімічних речовин, а також матеріалів та виробів на їх основі; – методів хімічного та фізико-хімічного аналізу сировини, матеріалів, хімічної продукції та виробів на їх основі; – сучасних технологій хімічних виробництв; – конструкцій та принципів роботи сучасного обладнання та устаткування хімічних виробництв; – структури і функціонування промислових підприємств технології неорганічних речовин. – теоретичних основ технологій виробництва хімічних речовин, а також матеріалів та виробів на їх основі; – методів хімічного та фізико-хімічного аналізу сировини, матеріалів, хімічної продукції та виробів на їх основі; – сучасних технологій хімічних виробництв; – конструкцій та принципів роботи сучасного обладнання та устаткування хімічних виробництв; – структури і функціонування промислових підприємств технології неорганічних речовин. – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми хімічних технологій та інженерії під час професійної діяльності або у процесі навчання, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування певних теорій і методів хімії, хімічних технологій та інженерії; – здатність використовувати знання і практичні навики при виборі оптимальних способів хімічного виробництва; – здатність застосовувати системний підхід при розробленні хімічних технологій; – здатність аналізувати існуючі технології та формувати вимоги для розроблення перспективних технологій неорганічних речовин та водоочищення.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня