Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

8.161.00.04 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Кваліфікація: Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: – теоретичних основ технологій виробництва хімічних речовин, а також матеріалів та виробів на їх основі; – зв’язку будови, фазового і хімічного складу силікатних матеріалів з їхніми основними та специфічними властивостями; – методів хімічного та фізико-хімічного аналізу сировини, матеріалів, хімічної продукції та виробів на їх основі; – сучасних технологій хімічних виробництв; – конструкцій та принципів роботи сучасного обладнання та устаткування хімічних виробництв; – класичних та новітніх енергоощадних технологій отримання керамічних, скляних продуктів i в’яжучих матеріалів; – принципів стандартизації і акредитації в технології силікатних матеріалів.
– оцінювати вплив технологічних чинників на склад кінцевого продукту; – оцінювати ризики, пов’язані з використанням хімічних речовин і лабораторних досліджень, та контролювати якість вихідних речовин і кінцевих (товарних) продуктів хімічних технологій; – здійснювати техніко-економічне обґрунтування хімічного виробництва, володіти методами удосконалення технологічного процесу, розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та керування виробництвом; – здійснювати вибір обладнання технологічних процесів, використовувати системи автоматизованого проектування для розроблення технологічної та апаратурної схеми хіміко-технологічних виробництв; – виходячи із комплексу заданих основних та специфічних властивостей силікатних виробів різного функціонального призначення науково обгрунтовано вибирати сировинні матеріали, склади мас і полив, проводити технологічні розрахунки, проектувати технологічні схеми та технологічні параметри, розробляти режими термічної обробки; – проводити науково-дослідні роботи, пов’язані з вдосконаленням існуючих чи розробкою нових технологій у виробництві силікатних матеріалів.
– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми хімічних технологій та інженерії під час професійної діяльності або у процесі навчання, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування певних теорій і методів хімії, хімічних технологій та інженерії; – здатність використовувати знання і практичні навики при виборі оптимальних способів хімічного виробництва; – здатність застосовувати системний підхід при удосконаленні існуючих та розробці нових технологій виробництва силікатних матеріалів різного функціонального призначення; – здатність вирішувати комплекс практичних завдань та організаційних заходів, спрямованих на покращення якості продукції та підвищення ефективності виробництва.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня