Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

8.161.00.08 Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
Кваліфікація: Магістр з хімічних технологій та інженерії
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: Критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії хімічних процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при проведенні наукових досліджень та створенні інновацій. Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію. Організовувати свою роботу і роботу колективу в умовах промислового виробництва, проектних підрозділів, науково-дослідних лабораторій, визначати цілі і ефективні способи їх досягнення, мотивувати і навчати персонал. Оцінювати технічні і економічні характеристики результатів наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок, технологій та обладнання хімічних виробництв Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення і презентації результатів професійної діяльності, досліджень та проектів. Розробляти та реалізовувати проекти в сфері хімічних технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів. Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших джерелах пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, і аналізувати та оцінювати відповідну інформацію. Планувати та виконувати експериментальні і теоретичні дослідження в сфері хімічних технологій і інженерії, формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень. Володіти методами виявлення токсичних речовин у продуктах харчування та косметичних засобах, їх кількісної ідентифікації, розрахунку та встановлення гранично допустимих рівнів та допустимої добової дози. Розробляти та організовувати контроль якості та проведення експертизи продуктів харчування та косметичних засобів.
Проводити експертизу та контроль якості продуктів харчування та косметичних засобів, визначати основні види їх фальсифікації. Досліджувати, аналізувати, підбирати, оптимізувати методи синтезу, технології, умови виробництва та застосування різних класів харчових та біологічно активних добавок. Вміти ідентифікувати синтетичні, штучні та природні полімери; розробляти методи їх застосування у виробництві продуктів харчування і косметичних засобів. Спираючись на методи мікробіологічного контролю проводити дослідження показників якості харчових продуктів. Планувати та здійснювати синтез харчових добавок та інгредієнтів косметичних засобів із застосуванням методів сучасного органічного синтезу. Застосовувати різні методи очистки води від механічних, хімічних та біологічних забруднювачів для підготовки до використання на харчових та косметичних виробництвах.
Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня