Комп'ютерна хімічна інженерія

8.161.00.10 Комп'ютерна хімічна інженерія
Кваліфікація: Магістр з хімічних технологій та інженерії за спеціалізацією комп’ютерна хімічна інженерія
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: - критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії хімічних процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при проведенні наукових досліджень та створенні інновацій. - критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії хімічних процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при проведенні наукових досліджень та створенні інновацій. - зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються; - здатність використання сучасних інформаційних технологій для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня