Фармація, промислова фармація

8.226.00.01 Фармація, промислова фармація
Кваліфікація: Магістр з фармації, промислової фармації
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Охорона здоров'я
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи (МКР) у формі дипломної роботи (ДР) або дипломного проекту (ДП)
Характеристика освітньої програми: Студент повинен виконати програму підготовки обсягом 90 кредитів ЄКТС, яка включає: – Навчальні дисципліни – 57 кредитів ЄКТС; – Курсові роботи / проекти – 3 кредити ЄКТС; – Практика – 9 кредитів ЄКТС; – Виконання та захист кваліфікаційної роботи – 21 кредит ЄКТС.
Набуті компетентності: – основних принципів організації управління хіміко-фармацевтичним підприємством, основ фармацевтичного маркетингу, порядку реєстрації лікарських засобів, комплексу Належних Фармацевтичних Практик, основ зовнішньоекономічної діяльності підприємств; – основних принципів проектування виробничих і допоміжних приміщень хіміко-фармацевтичних виробництв в системі Належної Виробничої Практики (GMP), принципів компонування технологічного обладнання; – основних методів та особливостей технології одержання різних класів ветеринарних та біомедпрепаратів; – методів та прийомів застосування полімерів та наноструктур як компонентів лікарських засобів, створення лікарських засобів з пролонгованим та контрольованим вивільненням та адресної доставки; – теоретичних основ і сучасних технологічних процесів та методів виробництва фармацевтичних препаратів у різних лікарських формах; – видів, конструктивних особливостей та принципів роботи обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств; – методів та засобів захисту людини та навколишнього середовища від небезпечних факторів техногенного та біологічного походження; – методик розв’язування розрахункових і експериментальних задач; – технології виготовлення та принципів використання лікувально-косметичних засобів, критеріїв вибору інгредієнтів, застосування рослинної сировини та фітотерапевтичних засобів у косметології; – основ законодавства України в галузі контролю якості лікарських засобів, сучасних методів контролю якості, системи управління якістю фармацевтичних підприємств, стандартизації, сертифікації та системи фармаконагляду; – екологічних аспектів хіміко-фармацевтичних виробництв, методів та технології очистки газових викидів і стічних вод; – методів та прийомів сучасної біотехнології, основ технологій сучасних біотехнологічних виробництв нових лікарських субстанцій та препаратів.
– здійснювати управління фармацевтичним виробництвом в умовах ринкової економіки, аналізувати економічні показники діяльності фармацевтичного підприємства; – застосовувати знання діючих законодавчих актів для створення та реєстрації фармацевтичного підприємства, складати бізнес-план, здійснювати маркетингові дослідження та проводити імпорто-експортні операції; – проектувати хіміко-фармацевтичне підприємство з урахуванням вимог техніки безпеки та норм GMP, а саме: проектувати нові технологічні схеми виробництв фармацевтичних препаратів; здійснювати будівельне проектування із застосуванням стандартних уніфікованих будівельних конструктивних елементів та типового стандартного обладнання; – проводити постадійний синтез та здійснювати вибір оптимальних параметрів процесів виробництва ветеринарних препаратів, обирати альтернативні шляхи одержання біотехнологічних препаратів; – застосовувати наукові знання для впровадження прогресивних технологій у фармацевтичне виробництво; – застосовувати знання з хімічних та фармацевтичних технологій для впровадження у виробництво лікарських засобів у різних лікарських формах; – вибирати та використовувати обладнання сучасного фармацевтичного виробництва; – презентувати науковий матеріал у вигляді доповідей в усній формі перед фаховою аудиторією; аргументувати результати та практичну значимість проведених наукових досліджень; – забезпечувати дотримання правил професійної та цивільної безпеки в умовах хіміко-фармацевтичних виробництв; – обирати та впроваджувати оптимальні технологічні схеми фармацевтичних виробництв з метою очистки викидів шкідливих речовин та утилізації небезпечних відходів; – виготовляти лікувальні косметичні препарати різноманітного призначення, проводити контроль їх якості з метою оптимізації умов зберігання; – застосовувати вимоги діючого законодавства України щодо контролю якості лікарських засобів на етапах виробництва ліків; застосовувати знання з сучасних систем контролю якості лікарських засобів, систем управління якістю на фармацевтичних заводах; – синтезувати та аналізувати полімери фармацевтичного призначення, полімерні носії та наноструктури, створювати лікарські засоби з пролонгованим та контрольованим вивільненням та адресної доставки; – вибирати альтернативні шляхи одержання біологічних/біотехнологічних препаратів.
- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами; - здатність до використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України або вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.х.н., доц. Губицька Ірина Іванівна (0322582209, Iryna.I.Hubytska@lpnu.ua)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня