Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)

3.122.00.00 Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр зі комп’ютерних наук
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік і 9 місяців
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей систем штучного інтелекту, що дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення інформаційних систем для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях.
Набуті компетентності: - моделювання та оптимізація для глибинного навчання; - інтелектуальний аналіз тексту та тональності тексту; - обробка зображень методами штучного інтелекту; - машинне навчання; - штучний інтелект в ігрових застосуваннях; - методи аналізу Великих даних; - проектування систем глибинного навчання.
- здатність використовувати знання та розуміння, що відносяться до базових областей штучного інтелекту і проектування систем підтримки прийняття рішень; - використовуючи методи глибинного машинного навчання, здатність створювати системи підтримки прийняття рішень; - здатність розробляти математичні моделі і алгоритми розпізнавання образів і класифікації об’єктів в інтелектуальних системах прийняття рішень; - здатність здійснювати паралельну обробку та попередній аналіз даних; - здатність застосовувати теорію баз даних у методах попередньої обробки даних.
- здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації проектування систем штучного інтелекту будь-якої складності; - здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань проектування систем штучного інтелекту з керування об'єктами різної фізичної природи; - здатність проводити оцінку наявних технологій, на основі аналізу формувати вимоги до розроблення перспективних інформаційних технологій.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України. На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.т.н., професор, завідувач кафедри СШІ Шаховська Наталія Богданівна, natalya233@gmail.com
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері інформаційних технологій, комунікації та управління ІТ-проектами: IT-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня