Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)

3.126.00.00 Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з інформаційних систем та технологій
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 10 місяців
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.
Набуті компетентності: – Аналізувати, порівнювати, оцінювати інформацію, пояснювати та аргументувати свою думку з питань, що стосуються ІСТ, у тому числі в умовах неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог – Уміти спілкуватись іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сфері діяльності – Пояснювати, допомагати, обговорювати завдання, співпрацювати з колегами, кінцевими користувачами чи керівництвом як письмово, так і усно – Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень, демонструвати переваги професійного розвитку, слідувати професійній етиці – Аналізувати стан виконання робіт у сфері ІСТ, визначати джерела відхилень, розробляти та впроваджувати коригуючі дії з урахуванням характеристик виконавців та організаційних потреб і можливостей – Визначати потреби організації в ІСТ на основі аналізу бізнес-процесів – Обґрунтовувати вибір окремих технічних та програмних рішень з урахуванням їх взаємодії та потенційного впливу на вирішення організаційних проблем, організовувати їх впровадження та використання – Формулювати вимоги до архітектури, проєктування, впровадження та застосування інформаційних систем на основі особливостей функціонування організації – Досліджувати різні складові організаційної архітектури (бізнес-архітектуру, архітектуру інформації, прикладних систем, технологічну архітектуру) – Проєктувати сервіс-орієнтовану інформаційну архітектуру підприємства у відповідності з потребами організації та можливостями інформаційних технологій в умовах підвищення їх складності, неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог – Розробляти моделі інформаційних процесів, систем різного класу за допомогою методів моделювання, формалізації, алгоритмізації і реалізації моделей за допомогою сучасних комп’ютерних засобів – Проводити обчислювальні експерименти з використанням техніки імітаційного моделювання, планувати проведення експериментів і обробляти їх результати
– Проєктувати, організовувати впровадження, використання та підтримку інтелектуальних інформаційних систем різного роду на основі аналізу організаційних потреб та можливостей – Розробляти і використовувати сховища даних, здійснювати інтелектуальний аналіз неструктурованих даних для підтримки прийняття рішень та прогнозування – Розробляти та впроваджувати елементи віртуальної та доповненої реальності, інтернету речей, а також хмарних сервісів в діяльність підприємств та організацій – Планувати, організовувати, впроваджувати та контролювати реалізацію систем захисту інформації в організації, використовуючи концепцію інформаційної безпеки, системи безпеки баз даних, мережевої безпеки та криптографічного захисту даних – Планувати та реалізовувати проєкти у сфері імплементації ІСТ на основі принципів, методів та інструментів управління проєктами, у тому числі на основі гнучких методів управління проєктами – Вдосконалювати, конструювати, проектувати ІСТ, у тому числі з елементами наукової новизни та інноваційності – Робити висновки за результатами науково-дослідницької діяльності, готувати наукові публікації, брати участь у дискусіях, зрозуміло висловлювати свої думки, поширювати результати досліджень та новітні підходи у сфері ІСТ на наукових конференціях, симпозіумах тощо – Здатність проводити аналіз об'єктів впровадження інформаційних технологій, моделювати процеси в розподілених інформаційних системах і мережах, впроваджувати проєкти систем зі врахуванням особливостей їхнього використання в прикладних областях – Здатність застосовувати та реалізовувати технології інтеграції інформаційних ресурсів в умовах проєктування розподілених інформаційних систем за допомогою відповідного програмного забезпечення – Здатність будувати моделі інформаційних потоків, проєктувати інформаційні технології комп’ютерних мереж, використовуючи стандарти розроблення інформаційних систем – Розробляти та використовувати інтелектуальні інформаційні технології розподілених інформаційних систем, зокрема на ґрунті онтологічного підходу
– Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України. На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ Висоцька Вікторія Анатоліївна, +38 (032) 258-23-69, Victoria.A.Vysotska@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері інформаційних технологій, комунікації та управління ІТ-проектами: IT-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану інформаційних технологій; акцент на готовність працювати й набувати навички знань з інформаційних систем та технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів і систем різної природи, моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні інформаційних систем різноманітного призначення, задач проєктування, розгортання та оптимізації систем баз даних та знань.