Філологія (прикладна лінгвістика)

6.035.10.10 Філологія (прикладна лінгвістика)
Кваліфікація: Бакалавр з філології (прикладна лінгвістика)
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Гуманітарні науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: 1. Здатність продемонструвати знання основних світоглядних теорій та концепцій в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук, етичних і правових норм, які регулюють відносини між людьми, ставлення людини до навколишнього середовища. 2. Здатність продемонструвати знання та розуміння еволюції парадигм мовознавства ХІХ-ХХІ століть. Мати уявлення про лінгвістику як особливу науку, що вивчає онтологію мови як системи знаків, її структуру та функціональну спрямованість. Мати уявлення про мову як чинник об’єднання етносу, народу, нації. 3. Здатність продемонструвати знання сучасних наукових лінгвістичних методів, які застосовують у лексикографії, корпусній та когнітивній лінгвістиці, соціолінгвістиці, психолінгвістиці, термінології, машинному перекладі та ін. 4. Здатність продемонструвати знання та розуміння сутності мови як суспільного явища, її зв’язок з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу, принциповий зв’язок мови і світу, походження і розвиток мови, її рівні, основні одиниці мови і мовлення, функціональні властивості мови. 5. Здатність продемонструвати знання особливостей перекладу як особливого виду комунікації з урахуванням об’єктивного й суб’єктивного чинників у ньому, основних видів перекладу. 6. Здатність продемонструвати знання та розуміння методів системного аналізу та теоретичної кібернетики щодо побудови інформаційних моделей об'єктів та процесів різної природи.
1. Здатність застосовувати знання особливостей ділового мовлення та ведення діловодства, особливості формування мовленнєвих умінь та навичок українською / іноземними мовами. 2. Здатність застосовувати знання про принципи диференціального та інтегрального числення. 3. Здатність використовувати знання сучасних методів розроблення та оптимізації концепцій комп’ютерної реалізації моделей об’єктів і процесів інформатизації. 4. Здатність застосовувати знання про технічні та програмні засоби реалізації інформативних процесів, основи корпусної лінгвістики, основні напрямки комп’ютерної лінгвістики. 5. Здатність, використовуючи знання з гуманітарних та соціально-економічних наук, формувати власні оцінки, позиції у ставленні до минулого, сучасного і майбутнього України, використовувати принципи історичного підходу для інтерпретації різних подій суспільного життя. 6. Здатність творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціальної дійсності, аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства. 7. Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики. 8. Здатність здійснювати фонологічний, семантичний, лексикологічний, морфологічний та синтаксичний аналіз мовного матеріалу, аналізувати різні типи дискурсу / тексту. 9. Володіння навичками створення словників, зокрема електронних, сучасною мовознавчою термінологією та термінологією у сфері інформаційних технологій. 10. Здатність перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземними мовами різножанрові тексти. 11. Уміння редагувати різножанрові тексти українською, англійською та німецькою (японською) мовами. 12. Здатність використовувати технічні та програмні засоби реалізації інформаційних процесів, будувати алгоритми для розроблення прикладних програм, що опрацьовують лінгвальні дані. 13. Здатність застосовувати методи побудови концептуальної, логічної та фізичної моделей систем баз даних для прикладних програм, що опрацьовують лінгвальні дані. 14. Здатність застосування операційних систем (Windows, UNIX, тощо), системного програмного забезпечення, найбільш розповсюджених пакетів прикладних програм, інформаційних порталів Інтернет.
1. Уміння спілкуватись, як в усній, так і письмовій комунікації українською мовою та двома іноземними мовами (англійською, німецькою чи японською). Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному рівні. 2. Здатність застосовувати знання та розуміння законів та методів міжособистісних комунікацій, норм толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності.
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері інформаційних технологій, комунікації та управління ІТ-проектами, видавничій сфері, діяльності бібліотек, перекладацьких агенціях, державних установах, консультуванні.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Наявність дисциплін з англійською та німецькою чи японською мовами викладання.