Філологія (прикладна лінгвістика)

6.035.10.10 Філологія (прикладна лінгвістика)
Кваліфікація: Бакалавр з філології (прикладна лінгвістика)
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Гуманітарні науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: 1. Здатність продемонструвати знання основних світоглядних теорій та концепцій в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук, етичних і правових норм, які регулюють відносини між людьми, ставлення людини до навколишнього середовища; 2. Здатність продемонструвати знання та розуміння еволюції парадигм мовознавства ХІХ-ХХІ століть; мати уявлення про лінгвістику як особливу науку, що вивчає онтологію мови як системи знаків, її структуру та функціональну спрямованість; розуміти принципи взаємовпливів мови й суспільства, мови й культури, мови і мислення, мови і релігії, мови та соціальних стратів; мати уявлення про мову як чинник об’єднання етносу, народу, нації; 3. Здатність продемонструвати знання сучасних наукових лінгвістичних методів, які застосовують у лексикографії, корпусній та когнітивній лінгвістиці, соціолінгвістиці, психолінгвістиці, термінології, машинному перекладі та ін.; 4. Здатність продемонструвати знання та розуміння сутності мови як суспільного явища, її зв’язок з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв’язок мови і світу; походження і розвиток мови, її рівні; основні одиниці мови і мовлення; функціональні властивості мови; 5. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мов і літератур, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності; 6. Здатність продемонструвати знання особливостей перекладу як особливого виду комунікації з урахуванням об’єктивного й суб’єктивного чинників у ньому, основних видів перекладу; 7. Здатність продемонструвати знання та розуміння методів системного аналізу та теоретичної кібернетики щодо побудови інформаційних моделей об'єктів та процесів різної природи. 1. Здатність продемонструвати знання основних світоглядних теорій та концепцій в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук, етичних і правових норм, які регулюють відносини між людьми, ставлення людини до навколишнього середовища; 2. Здатність продемонструвати знання та розуміння еволюції парадигм мовознавства ХІХ-ХХІ століть; мати уявлення про лінгвістику як особливу науку, що вивчає онтологію мови як системи знаків, її структуру та функціональну спрямованість; розуміти принципи взаємовпливів мови й суспільства, мови й культури, мови і мислення, мови і релігії, мови та соціальних стратів; мати уявлення про мову як чинник об’єднання етносу, народу, нації; 3. Здатність продемонструвати знання сучасних наукових лінгвістичних методів, які застосовують у лексикографії, корпусній та когнітивній лінгвістиці, соціолінгвістиці, психолінгвістиці, термінології, машинному перекладі та ін.; 4. Здатність продемонструвати знання та розуміння сутності мови як суспільного явища, її зв’язок з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв’язок мови і світу; походження і розвиток мови, її рівні; основні одиниці мови і мовлення; функціональні властивості мови; 5. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мов і літератур, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності; 6. Здатність продемонструвати знання особливостей перекладу як особливого виду комунікації з урахуванням об’єктивного й суб’єктивного чинників у ньому, основних видів перекладу; 7. Здатність продемонструвати знання та розуміння методів системного аналізу та теоретичної кібернетики щодо побудови інформаційних моделей об'єктів та процесів різної природи. 1. Уміння спілкуватись, як в усній, так і письмовій комунікації українською мовою та двома іноземними мовами (англійською, німецькою чи японською, польською, чеською); здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному рівні; 2. Здатність застосовувати знання та розуміння законів та методів міжособистісних комунікацій, норм толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності.
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері інформаційних технологій, комунікації та управління ІТ-проектами, видавничій сфері, діяльності бібліотек, перекладацьких агенціях, державних установах, консультуванні.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Наявність дисциплін з англійською та німецькою чи японською, польською та чеською мовами викладання.