Інженерія програмного забезпечення

6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація: Бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист дипломної роботи.
Характеристика освітньої програми: Програма орієнтована на професійну підготовку в області інженерії програмного забезпечення. Акцент на глибоких знаннях в області систематизованого і упорядкованого підходу до створення, експлуатації і супроводу програмного забезпечення на основі використання принципів інженерії по відношенню до процесу розробки програмного забезпечення, а також здатність їхнього застосування в практичній діяльності. Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію і спрямована на інженерну діяльність, пов’язану зі всіма аспектами виробництва програмного продукту від початкових стадій створення специфікації до супроводу системи після здачі її в експлуатацію.
Набуті компетентності: 1. Здатність демонструвати знання інженерних основ у галузі розробки програмного забезпечення, зокрема процесів життєвого циклу розробки програмного забезпечення, їх моделей, стандартів інженерії програмного забезпечення. 2. Здатність демонструвати знання методів виявлення та аналізу вимог користувачів для визначення вимог до програмної системи. 3. Здатність демонструвати знання методів моделювання різних аспектів предметної області, для якої розробляється програмне забезпечення. 4. Здатність демонструвати поглиблені знання типових архітектурних стилів та рішень для проектування програмних систем й відповідних методів і засобів для їх реалізації. 5. Здатність демонструвати поглиблені знання принципів й методів тестування програмного забезпечення та основ управління якістю. 6. Здатність демонструвати поглиблені знання принципів, методів та засобів об’єктно-орієнтованої парадигми розробки програмного забезпечення. 7. Здатність демонструвати знання основ та методів розробки баз даних різних моделей. 8. Здатність демонструвати знання принципів організації комп’ютерних мереж, мережних протоколів та технологій. 9. Здатність демонструвати знання основних принципів створення безпечного програмного коду та сервісів й механізмів захисту інформації. 10. Здатність демонструвати знання принципів людино-машинної взаємодії та шаблонів проектування інтерфейсу користувача. 11. Здатність демонструвати знання методів геометричного моделювання та базових алгоритмів комп’ютерної графіки. 12. Здатність демонструвати знання та розуміння принципів та ролей в командній роботі з розробки програмного забезпечення та основ управління проектами в галузі інженерії програмного забезпечення. 13. Здатність демонструвати знання та розуміння основ різних парадигм програмування. 14. Здатність демонструвати знання класифікації структур даних, алгоритмів їх опрацювання, їх обчислювальної складності. 15. Здатність демонструвати знання методів та технологій штучного інтелекту.
1. Застосувати знання та розуміння для отримання та документування результатів основних складових етапів життєвого циклу розробки програмного забезпечення. 2. Застосовувати знання принципів функціонування та структури обчислювальних систем для створення вбудованого, мобільного та іншого спеціалізованого програмного забезпечення. 3. Знання та розуміння для аналізу та специфікації вимог, а також їх верифікації; 4. Застосовувати знання для моделювання різних аспектів предметної області, для якої розробляється програмне забезпечення. 5. Застосовувати знання для розробки архітектури програмної системи на основі сучасних інформаційних технологій та програмних каркасів. 6. Застосовувати знання для тестування програмного забезпечення та управління якістю програмного забезпечення. 7. Розробляти програмні системи на основі об’єктно-орієнтованої парадигми з можливим поєднанням методів інших альтернативних парадигм програмування. 8. Проектувати бази даних, застосовувати мови опрацювання даних та розробляти додатки роботи з ними. 9. Розробляти програмне забезпечення для мережних, розподілених та хмарних обчислень. 10. Застосовувати криптографічні протоколи і примітиви в прикладному програмному забезпеченні. 11. Застосовувати шаблони проектування інтерфейсу користувача для створення програмного забезпечення. 12. Застосовувати методи геометричного моделювання та реалізовувати алгоритми візуалізації у додатках роботи з комп’ютерною графікою. 13. Ефективно працювати та організовувати роботу в команді розробників програмного забезпечення. 14. Вміти аналізувати та обґрунтовувати економічні рішення в галузі інженерії програмного забезпечення. 15. Використовувати знання математики для реалізації програмного забезпечення обчислювального характеру. 16. Обґрунтовувати використання алгоритмів опрацювання даних та здійснювати їх ефективну програмну реалізацію. 17. Розробляти програмне забезпечення, яке використовує методи та технології штучного інтелекту і машинного навчання. 18. Обирати безпечні методи роботи з урахуванням основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов. 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення є навчальна технологічна і переддипломна практики, які проходять на підприємствах ІТ-галузі, зокрема це стосується партнерів кафедри: Eleks, Sigma Software, Edvantis, SoftServe, Adva Soft .
Керівник освітньої програми, контактна особа: Левус Є.В. (Yevheniia.V.Levus@lpnu.ua , 2582578)
Професійні профілі випускників: Професійний профіль — менеджер проекту з розробки програмного забезпечення Відповідальний за розроблення проекту на основі вимог, проектних рішень і планів робіт та їх реалізацію. Керує виконанням проектних угод і стежить за фінансовими, часовими і технічними ресурсами проекту. Професійний профіль — аналітик Будує концептуальну модель предметної області та визначає на основі цього специфікацію системи на верхньому рівні. Проводить узгодження вимог і визначення області дії проекту на спільних переговорах із замовником. Професійний профіль — архітектор програмної системи Визначає архітектуру, набір компонентів, їхніх інтерфейсів, інших характеристик системи і кінцевого складу програмного продукту. Представляє проектні рішення у структурних та поведінкових нотаціях. Визначає технології, методи та засоби, які необхідні для реалізації проектних рішень. Професійний профіль — програміст Реалізує проектні рішення стосовно системи у вигляді програмних кодів, документів й інших вихідних результатів у відповідності до діючих стандартів. Професійний профіль — фахівець з тестування програмного забезпечення Здійснює процес перевірки готової програми в статиці (перегляди, інспекції, налагодження вихідного коду) і в динаміці шляхом прогону кінцевого набору тестових даних для різних шляхів виконання програми і порівняння отриманих результатів із заздалегідь заданими.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою. Особливостями програми є поглиблена підготовка студентів в галузі програмування вбудованої техніки та Інтернету речей, інженерії даних, комп'ютерної графіки та мультимедіа.