Інженерія програмного забезпечення

6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація: Бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист дипломної роботи.
Характеристика освітньої програми: Програма орієнтована на професійну підготовку в області інженерії програмного забезпечення. Акцент на глибоких знаннях в області систематизованого і упорядкованого підходу до створення, експлуатації і супроводу програмного забезпечення на основі використання принципів інженерії по відношенню до процесу розробки програмного забезпечення, а також здатність їхнього застосування в практичній діяльності. Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію і спрямована на інженерну діяльність, пов’язану зі всіма аспектами виробництва програмного продукту від початкових стадій створення специфікації до супроводу системи після здачі її в експлуатацію.
Набуті компетентності: 1. Здатність демонструвати знання інженерних основ у галузі розробки програмного забезпечення, зокрема процесів життєвого циклу розробки програмного забезпечення, їх моделей, стандартів інженерії програмного забезпечення; 2. Здатність демонструвати знання методів виявлення та аналізу вимог користувачів для визначення вимог до програмної системи; 3. Здатність демонструвати знання методів моделювання різних аспектів предметної області, для якої розробляється програмне забезпечення; 4. Здатність демонструвати поглиблені знання типових архітектурних стилів та рішень для проектування програмних систем й відповідних методів і засобів для їх реалізації; 5. Здатність демонструвати поглиблені знання принципів й методів тестування програмного забезпечення та основ управління якістю; 6. Здатність демонструвати поглиблені знання принципів, методів та засобів об’єктно-орієнтованої парадигми розробки програмного забезпечення; 7. Здатність демонструвати знання основ та методів розробки баз даних різних моделей; 8. Здатність демонструвати знання принципів організації комп’ютерних мереж, мережних протоколів та технологій; 9. Здатність демонструвати знання основних принципів створення безпечного програмного коду та сервісів й механізмів захисту інформації; 10. Здатність демонструвати знання принципів людино-машинної взаємодії та шаблонів проектування інтерфейсу користувача; 11. Здатність демонструвати знання методів геометричного моделювання та базових алгоритмів комп’ютерної графіки; 12. Здатність демонструвати знання та розуміння принципів та ролей в командній роботі з розробки програмного забезпечення та основ управління проектами в галузі інженерії програмного забезпечення; 13. Здатність демонструвати знання та розуміння основ різних парадигм програмування; 14. Здатність демонструвати знання класифікації структур даних, алгоритмів їх опрацювання, їх обчислювальної складності; 15. Здатність демонструвати знання методів та технологій штучного інтелекту.
1. Застосувати знання та розуміння для отримання та документування результатів основних складових етапів життєвого циклу розробки програмного забезпечення; 2. Застосовувати знання принципів функціонування та структури обчислювальних систем для створення вбудованого, мобільного та іншого спеціалізованого програмного забезпечення; 3. Знання та розуміння для аналізу та специфікації вимог, а також їх верифікації; 4. Застосувати знання для моделювання різних аспектів предметної області, для якої розробляється програмне забезпечення; 5. Застосовувати знання для розробки архітектури програмної системи на основі сучасних інформаційних технологій та програмних каркасів; 6. Застосовувати знання для тестування програмного забезпечення та управління якістю програмного забезпечення; 7. Розробляти програмні системи на основі об’єктно-орієнтованої парадигми з можливим поєднанням методів інших альтернативних парадигм програмування; 8. Проектувати бази даних, застосовувати мови опрацювання даних та розробляти додатки роботи з ними; 9. Розробляти програмне забезпечення для мережних, розподілених та хмарних обчислень; 10. Застосовувати криптографічні протоколи і примітиви в прикладному програмному забезпеченні; 11. Застосовувати шаблони проектування інтерфейсу користувача для створення програмного забезпечення; 12. Застосовувати методи геометричного моделювання та реалізовувати алгоритми візуалізації у додатках роботи з комп’ютерною графікою; 13. Ефективно працювати та організовувати роботу в команді розробників програмного забезпечення; 14. Вміти аналізувати та обґрунтовувати економічні рішення в галузі інженерії програмного забезпечення; 15. Використовувати знання математики для реалізації програмного забезпечення обчислювального характеру; 16. Обґрунтовувати використання алгоритмів опрацювання даних та здійснювати їх ефективну програмну реалізацію; 17. Розробляти програмне забезпечення, яке використовує методи та технології штучного інтелекту і машинного навчання; 18. Обирати безпечні методи роботи з урахуванням основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов; 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення є навчальна технологічна і переддипломна практики, які проходять на підприємствах ІТ-галузі, зокрема це стосується партнерів кафедри: Eleks, Sigma Software, Edvantis, SoftServe, Adva Soft .
Керівник освітньої програми, контактна особа: Левус Є.В. (Yevheniia.V.Levus@lpnu.ua , 2582578)
Професійні профілі випускників: Професійний профіль — менеджер проекту з розробки програмного забезпечення Відповідальний за розроблення проекту на основі вимог, проектних рішень і планів робіт та їх реалізацію. Керує виконанням проектних угод і стежить за фінансовими, часовими і технічними ресурсами проекту. Професійний профіль — аналітик Будує концептуальну модель предметної області та визначає на основі цього специфікацію системи на верхньому рівні. Проводить узгодження вимог і визначення області дії проекту на спільних переговорах із замовником. Професійний профіль — архітектор програмної системи Визначає архітектуру, набір компонентів, їхніх інтерфейсів, інших характеристик системи і кінцевого складу програмного продукту. Представляє проектні рішення у структурних та поведінкових нотаціях. Визначає технології, методи та засоби, які необхідні для реалізації проектних рішень. Професійний профіль — програміст Реалізує проектні рішення стосовно системи у вигляді програмних кодів, документів й інших вихідних результатів у відповідності до діючих стандартів. Професійний профіль — фахівець з тестування програмного забезпечення Здійснює процес перевірки готової програми в статиці (перегляди, інспекції, налагодження вихідного коду) і в динаміці шляхом прогону кінцевого набору тестових даних для різних шляхів виконання програми і порівняння отриманих результатів із заздалегідь заданими.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою. Особливостями програми є поглиблена підготовка студентів в галузі програмування вбудованої техніки та Інтернету речей, інженерії даних, комп'ютерної графіки та мультимедіа.