Інженерія програмного забезпечення

6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація: Бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист дипломної роботи.
Характеристика освітньої програми: Програма орієнтована на професійну підготовку в області інженерії програмного забезпечення. Акцент на глибоких знаннях в області систематизованого і упорядкованого підходу до створення, експлуатації і супроводу програмного забезпечення на основі використання принципів інженерії по відношенню до процесу розробки програмного забезпечення, а також здатність їхнього застосування в практичній діяльності. Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію і спрямована на інженерну діяльність, пов’язану зі всіма аспектами виробництва програмного продукту від початкових стадій створення специфікації до супроводу системи після здачі її в експлуатацію.
Програмні результати навчання: 1. Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. 2. Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і дотримуватись їх в професійній діяльності. 3. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення. 4. Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення. 5. Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і об’єктноорієнтованого аналізу та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення. 6. Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію створення програмного забезпечення. 7. Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. 8. Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс. 9. Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення. 10. Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний аналіз об’єкта проектування. 11. Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними методами опису вимог та моделювання. 12. Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення. 13. Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань. 14. Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення. 15. Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення. 16. Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і випуску всіх видів програмної документації. 17. Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення. 18. Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних. 19. Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації програмного забезпечення. 20. Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного забезпечення. 21. Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки) і цілісності даних відповідно до розв’язуваних прикладних завдань та створюваних програмних систем. 22. Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами. 23. Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного забезпечення. 24. Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних систем. 25. Знати принципи побудови, елементну базу та основні комунікаційні інтерфейси і мережеві протоколи, що застосовуються у вбудованих системах і вміти використовувати їх для створення спеціалізованого ПЗ. 26. Вміти розробляти ефективні крос-платформні мобільні застосунки із використанням сучасних мов, технологій і фреймворків. 27. Знати принципи та підходи до проектування та створення програмного забезпечення для роботи з мультимедіа і комп’ютерною графікою, методи вирішення задач геометричного моделювання для створення та налаштування сцен тривимірної графіки. 28. Вміти проектувати та конструювати спеціалізоване програмне забезпечення мультимедіа, ігор та комп’ютерного зору. 29. Знати і застосовувати на практиці принципи, методи та засоби зберігання, видобування та опрацювання даних, а також побудови сховищ даних різних моделей. 30. Вміти проектувати та створювати додатки інтеграції даних та Business Intelligence системи для створення програмного забезпечення зберігання, видобування та опрацювання даних, в тому числі декларативними мовами для символьного опрацювання даних.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення є навчальна технологічна і переддипломна практики, які проходять на підприємствах ІТ-галузі, зокрема це стосується партнерів кафедри: Eleks, Sigma Software, Edvantis, SoftServe, Adva Soft .
Керівник освітньої програми, контактна особа: Левус Є.В. (Yevheniia.V.Levus@lpnu.ua , 2582578)
Професійні профілі випускників: Професійний профіль — менеджер проекту з розробки програмного забезпечення Відповідальний за розроблення проекту на основі вимог, проектних рішень і планів робіт та їх реалізацію. Керує виконанням проектних угод і стежить за фінансовими, часовими і технічними ресурсами проекту. Професійний профіль — аналітик Будує концептуальну модель предметної області та визначає на основі цього специфікацію системи на верхньому рівні. Проводить узгодження вимог і визначення області дії проекту на спільних переговорах із замовником. Професійний профіль — архітектор програмної системи Визначає архітектуру, набір компонентів, їхніх інтерфейсів, інших характеристик системи і кінцевого складу програмного продукту. Представляє проектні рішення у структурних та поведінкових нотаціях. Визначає технології, методи та засоби, які необхідні для реалізації проектних рішень. Професійний профіль — програміст Реалізує проектні рішення стосовно системи у вигляді програмних кодів, документів й інших вихідних результатів у відповідності до діючих стандартів. Професійний профіль — фахівець з тестування програмного забезпечення Здійснює процес перевірки готової програми в статиці (перегляди, інспекції, налагодження вихідного коду) і в динаміці шляхом прогону кінцевого набору тестових даних для різних шляхів виконання програми і порівняння отриманих результатів із заздалегідь заданими.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою. Особливостями програми є поглиблена підготовка студентів в галузі програмування вбудованої техніки та Інтернету речей, інженерії даних, комп'ютерної графіки та мультимедіа.