Комп'ютерні науки

6.122.00.00 Комп'ютерні науки
Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерних наук
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Програма базується на загальновідомих наукових результатах зі врахуванням сьогоднішнього стану інформаційних технологій; акцент на готовність працювати й набувати навички знань з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів і систем різної природи, задач прогнозування, проектування, оптимізації, системного аналізу та прийняття рішень, аналізу та синтезу даних і знань тощо. Дослідницька лінія є професійно орієнтована, експертна лінія є практично орієнтована.
Набуті компетентності: 1. Здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі інформаційних технологій. 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній з областей інформаційних технологій. 3. Здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання у предметній області. 4. Здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування інформаційних систем. 5. Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі інформаційних технологій. 6. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. 7. Здатність продемонструвати знання основ економіки та управління проектами.
1. Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи. 2. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації. 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей. 4. Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності. 5. Розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, налагоджувати системи та об’єкти для обраної спеціалізації. 6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності. 7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 8. Ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових. 9. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 10. Виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою. 11. Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика проектно-технологічна та за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., професор, завідувач кафедри САП Лобур Михайло Васильович, тел.: (032) 258-26-74, E-mail:Mykhaylo.V.Lobur@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Випускники можуть працювати у сферах моделювання, проектування, розроблення, тестування інформаційних систем в якості аналітиків даних, архітекторів програмного забезпечення, розробників серверних і клієнтських застосувань, Web-розробників, локалізаторів програмного забезпечення, а також фахівцями у сфері штучного інтелекту, аналізу даних, Інтернету речей, інтегрування знань, розумінь з різних інженерних галузей.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Немає