Комп'ютерні науки

6.122.00.00 Комп'ютерні науки
Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерних наук
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Програма базується на загальновідомих наукових результатах зі врахуванням сьогоднішнього стану інформаційних технологій; акцент на готовність працювати й набувати навички знань з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів і систем різної природи, задач прогнозування, проектування, оптимізації, системного аналізу та прийняття рішень, аналізу та синтезу даних і знань тощо. Дослідницька лінія є професійно орієнтована, експертна лінія є практично орієнтована.
Набуті компетентності: 1. Здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі інформаційних технологій; 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній з областей інформаційних технологій; 3. Здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання у предметній області; 4. Здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування інформаційних систем; 5. Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі інформаційних технологій; 6. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; 7. Здатність продемонструвати знання основ економіки та управління проектами.
1. Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; 2. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації; 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; 4. Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; 5. Розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, налагоджувати системи та об’єкти для обраної спеціалізації ; 6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; 7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 8. Ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; 9. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 10. Виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; 11. Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика проектно-технологічна та за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., професор, завідувач кафедри САП Лобур Михайло Васильович, тел.: (032) 258-26-74, E-mail:Mykhaylo.V.Lobur@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Випускники можуть працювати у сферах моделювання, проектування, розроблення, тестування інформаційних систем в якості аналітиків даних, архітекторів програмного забезпечення, розробників серверних і клієнтських застосувань, Web-розробників, локалізаторів програмного забезпечення, а також фахівцями у сфері штучного інтелекту, аналізу даних, Інтернету речей, інтегрування знань, розумінь з різних інженерних галузей.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Немає