Управління ІТ продуктами

6.124.00.04 Управління ІТ продуктами
Кваліфікація: Бакалавр з системного аналізу
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та складання державного кваліфікаційного екзамену.
Характеристика освітньої програми: Здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання комплексного аналізу, прогнозування, проектування та ухвалення рішень в складних системах різної природи на основі системної методології математичними методами і програмними засобами з використанням сучасних інформаційних технологій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу для розв’язування проблем у різних галузях науки, техніки, фінансів, соціально-економічній та політичній сферах, глобальних та локальних екологічних проблемах та народному господарстві в цілому.
Програмні результати навчання: – Знати і вміти застосовувати на практиці диференціальне та інтегральне числення, ряди та інтеграл Фурьє, аналітичну геометрію, лінійну алгебру та векторний аналіз, функціональний аналіз та дискретну математику в обсязі, необхідному для вирішення типових завдань системного аналізу. – Вміти використовувати стандартні схеми для розв’язання комбінаторних та логічних задач, що сформульовані природною мовою, застосовувати класичні алгоритми для перевірки властивостей та класифікації об’єктів, множин, відношень, графів, груп, кілець, решіток, булевих функцій тощо. – Вміти визначати ймовірнісні розподіли стохастичних показників та факторів, що впливають на характеристики досліджуваних процесів, досліджувати властивості та знаходити характеристики багатовимірних випадкових векторів та використовувати їх для розв’язання прикладних задач, формалізувати стохастичні показники та фактори у вигляді випадкових величин, векторів, процесів. – Знати та вміти застосовувати базові методи якісного аналізу та інтегрування звичайних диференціальних рівнянь і систем, диференціальних рівнянь в частинних похідних, в тому числі рівнянь математичної фізики. – Знати основні положення теорії метричних просторів, лебегівської теорії міри та інтеграла, теорії обмежених лінійних операторів в банахових та гільбертових просторах, застосовувати техніку і методи функціонального аналізу для розв’язання задач керування складними процесами в умовах невизначеності. – Знати та вміти застосовувати основні методи постановки та вирішення задач системного аналізу в умовах невизначеності цілей, зовнішніх умов та конфліктів. – Знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень, вміти застосовувати їх на практиці для розв’язування прикладних задач управління і проектування складних систем. – Володіти сучасними методами розробки програм і програмних комплексів та прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій. – Вміти створювати ефективні алгоритми для обчислювальних задач системного аналізу та систем підтримки прийняття рішень. – Знати архітектуру сучасних обчислювальних систем і комп’ютерних мереж. – Знати і вміти застосовувати на практиці системи управління базами даних і знань та інформаційні системи. – Застосовувати методи і засоби роботи з даними і знаннями, методи математичного, логіко-семантичного, об’єктного та імітаційного моделювання, технології системного і статистичного аналізу. – Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними і знаннями в комп’ютерних системах і мережах. – Розуміти і застосовувати на практиці методи статистичного моделювання і прогнозування, оцінювати вихідні дані. – Розуміти українську та іноземну мови на рівні, достатньому для обробки фахових інформаційно-літературних джерел, професійного усного і письмового спілкування, написання текстів за фаховою тематикою. – Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. – Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. – Розуміти і вміти імплементовувати та налагоджувати процеси продажів програмного забезпечення й ІТ продуктів. – Знати і вміти застосовувати методи проведення дослідження та аналізу маркетингової стратегії просування ІТ-продуктів. – Володіти сучасними методами тестування ефективності та якості розробленого програмного продукту на відповідність до вимог замовника. – Розуміти та застосовувати на практиці методи ціноутворення собівартості розробки програмного забезпечення. – Знати та вміти реалізовувати на практиці повний цикл продажу розробки програмних рішень. – Володіти та вміти застосовувати технології продаж (SPIN) і особливості B2B продажу. – Розуміти і вміти ефективно налагоджувати процеси взаємодії маркетингових та продажних активностей. – Знати і вміти формувати брендову стратегію ІТ продукту та взаємодію з громадськістю. – Володіти і вміти застосовувати сучасні технології управління проєктами та розуміти методології проєктної роботи. – Володіти сучасними навиками ефективного налагоджування комунікаційних процесів, організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним залученням учасників процесу.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України. На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Виробнича практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри ІСМ Юринець Ростислав Володимирович, 258-25-38, rostyslav.v.yurynets@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робота в якості фахівця в області системних наук, аналізу, проектування та прийняття рішень для складних систем різної природи на основі системної методології
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма базується на загальновідомих наукових результатах зі врахуванням сьогоднішнього стану системного аналізу; акцент на готовність працювати й набувати навички знань з інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів і систем різної природи, задач прогнозування, методики промоційного аналізу, оптимізації, системного аналізу та прийняття рішень, аналізу та синтезу даних і знань тощо.