Інтелектуальні інформаційні технології

6.126.00.01 Інтелектуальні інформаційні технології
Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційних систем та технологій. Акценти на компетенціях з створення та використання інтелектуальних інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних систем у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.
Набуті компетентності: – Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне числення, теорію функцій багатьох змінних, теорію рядів, диференціальні рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорію ймовірностей та математичну статистику в обсязі, необхідному для розробки та використання інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації. – Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, системного аналізу та технологій моделювання, стандартних алгоритмів та дискретного аналізу при розв’язанні задач проектування і використання інформаційних систем та технологій. – Використовувати базові знання інформатики й сучасних інформаційних систем та технологій, навички програмування, технології безпечної роботи в комп'ютерних мережах, методи створення баз даних та інтернет-ресурсів, технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для розв’язання задач проектування і використання інформаційних систем та технологій. – Проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в інформаційних системах та технологіях. – Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення інформаційних систем та технологій на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів інформаційних систем та технологій. – Демонструвати знання сучасного рівня технологій інформаційних систем, практичні навички програмування та використання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ з метою їх запровадження у професійній діяльності. – Обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне програмне забезпечення, що входить до складу інформаційних систем та технологій.
– Застосовувати правила оформлення проектних матеріалів інформаційних систем та технологій, знати склад та послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів для запровадження у професійній діяльності. – Здійснювати системний аналіз архітектури підприємства та його ІТ- інфраструктури, проводити розроблення та вдосконалення її елементної бази і структури. – Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та існуючих державних і закордонних стандартів під час формування технічних завдань та рішень. – Демонструвати вміння розробляти техніко-економічне обґрунтування розроблення інформаційних систем та технологій та вміти оцінювати економічну ефективність їх впровадження. – Демонструвати знання основ теорії оптимізації, оптимального керування, вміти застосовувати їх на практиці для розв’язування прикладних задач управління і проектування інтелектуальних інформаційних технологій. – Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів і алгоритмів розв’язування задач у галузі інформаційних технологій. – Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, володіти базовими знаннями в галузі хмарних обчислень для здійснення оптимального вибору та застосування хмарних технологій. – Використовувати знання і навички для впровадження методів DevOps для аналізу, моделювання, проектування та тестування, безперервної інтеграції і безперервного розгортання інформаційних систем. – Застосовувати базові знання і навички для розроблення компонент візуалізації роботи інформаційних систем. – Використовувати знання і навички для аналізу та моделювання складних інформаційних систем. Використовувати базові знання і вміння оцінювати та забезпечувати якість робіт з управління ІТ проєктами. – Демонструвати знання базових та спеціалізованих технологій для проведення бізнес-аналізу інформаційних процесів. – Володіти методологією проведення проектного аналізу для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проєктів, що дасть змогу здійснювати вибір та ухвалювати вивірені рішення в умовах обмеженості ресурсів. – Знати основи теорії прийняття рішень, вміти застосовувати їх на практиці для розв’язування прикладних задач управління і проектування складних систем, володіти сучасними методами прийняття оптимальних рішень щодо управління ІТ проєктами. – Застосовувати методи ділових комунікацій для підбору та формування команди проекту; прийняття проектних рішень; прийняття рішень щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації; формування та підтримування сприятливого психологічного клімату в колективі розробників ІТ проєктів.
– Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). – Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Виробнича практика, практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ Василюк Андрій Степанович, тел.: (032) 258-25-38, E-mail: Andrii.S.Vasyliuk@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у різних галузях використання інформаційних систем та технологій, комунікації, адміністрування, інтеграції інформаційно-технологічних продуктів та управління ІТ-проектами: IT-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Загальна освіта та професійна підготовка в області інформаційних систем та технологій, зокрема підготовка випускників здатних до аналізу, прогнозування, прийняття рішень при розробленні, впровадженні й обслуговуванні інтелектуальних інформаційних систем та технологій різноманітного призначення та вирішення проблем соціальної діяльності.