Інтелектуальні інформаційні технології

6.126.00.01 Інтелектуальні інформаційні технології
Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Загальна освіта та професійна підготовка в області інформаційних систем та технологій, зокрема підготовка випускників здатних до аналізу, прогнозування, прийняття рішень при розробленні, впровадженні й обслуговуванні складних інформаційних систем та технологій різноманітного призначення та вирішення проблем соціальної діяльності.
Набуті компетентності: - здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем та технологій при розробці функціональних профілів, побудові та інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури організації. - здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними. - здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних систем. - здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології, методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та обов’язків. - здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформаційних систем та технологій протягом їх життєвого циклу. - здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції. - здатність вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та супроводжування інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації. - здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і методів. - здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями. - здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експериментальних даних і отриманих рішень. - здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах).
- знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне числення, теорію функцій багатьох змінних, теорію рядів, диференціальні рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорію ймовірностей та математичну статистику в обсязі, необхідному для розробки та використання інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації. - застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, системного аналізу та технологій моделювання, стандартних алгоритмів та дискретного аналізу при розв’язанні задач проектування і використання інформаційних систем та технологій. - використовувати базові знання інформатики й сучасних інформаційних систем та технологій, навички програмування, технології безпечної роботи в комп'ютерних мережах, методи створення баз даних та інтернет-ресурсів, технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для розв’язання задач проектування і використання інформаційних систем та технологій. - проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в інформаційних системах та технологіях. - аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення інформаційних систем та технологій на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів інформаційних систем та технологій. - демонструвати знання сучасного рівня технологій інформаційних систем, практичні навички програмування та використання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ з метою їх запровадження у професійній діяльності. - обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне програмне забезпечення, що входить до складу інформаційних систем та технологій. - застосовувати правила оформлення проектних матеріалів інформаційних систем та технологій, знати склад та послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів для запровадження у професійній діяльності. - здійснювати системний аналіз архітектури підприємства та його ІТ- інфраструктури, проводити розроблення та вдосконалення її елементної бази і структури. - розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та існуючих державних і закордонних стандартів під час формування технічних завдань та рішень. - демонструвати вміння розробляти техніко-економічне обґрунтування розроблення інформаційних систем та технологій та вміти оцінювати економічну ефективність їх впровадження.
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області інформаційних систем та технологій, або в процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, які потребують застосування теорій та методів інформаційних технологій.
Академічна мобільність:
Практика/стажування: Виробнича практика, практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ Василюк Андрій Степанович, тел.: (032) 258-25-38, E-mail: Andrii.S.Vasyliuk@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у різних галузях використання інформаційних систем та технологій, комунікації, адміністрування, інтеграції інформаційно-технологічних продуктів та управління ІТ-проектами: IT-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування.
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми: