Видавництво та поліграфія

6.186.00.00 Видавництво та поліграфія
Кваліфікація: Бакалавр з видавництва та поліграфії
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Виробництво та технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та складання кваліфікаційного екзамену.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Видавництво та поліграфія» перший бакалаврський рівень вищої освіти.
Набуті компетентності: 1. Здатність видобувати знання на основі комунікативних та текстологічних методів, вміти їх формалізувати. 2. Здатність будувати таксономії понять, визначати властивості понять, надавати їхні означення, будувати правила, використовуючи формальні логіки. 3. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств видавничо-поліграфічної галузі, розробляти бізнес-план поліграфічного підприємства, застосовувати технології маркетингу та електронної комерції в діяльності підприємств. 4. Здатність проектувати та використовувати наявні засоби інтеграції даних, опрацьовувати дані, що зберігаються у різних системах. 5. Здатність до інтегрування та розуміння змісту та логіки системи знань з напряму підготовки протягом навчання та подальшої професійної діяльності. 6. Здатність виділяти основні складові інформаційного навчального простору та пояснювати їх особливості, призначення та можливість застосування в практичній діяльності. 7. Здатність до креативного мислення при вирішенні проблемних ситуацій на шляху створення електронної продукції.
1. Здатність здійснювати ефективну комунікативну діяльність роботи команди з розроблення інформаційного проекту. 2. Здатність розробляти засоби локалізації комп’ютерних програм з використанням принципів створення програмного забезпечення, яке легко локалізується. 3. Здатність керувати технологічними процесами видавничо-поліграфічної справи та здійснювати контроль якості поліграфічного виробництва. 4. Здатність забезпечувати ефективну роботу комп’ютеризованих технологічних ліній поліграфічного виробництва. 5. Здатність здійснювати автоматизований моніторинг процесів прийому та виконання поліграфічних замовлень різного ступеня складності за допомогою сучасного програмного забезпечення. 6. Здатність керувати роботою комп’ютерного обладнання поліграфічного виробництва на основі характеристик матеріалів, які застосовуються в технологічному процесі. 7. Здатність розробляти та працювати зі засобами консолідації та тиражування даних. 8. Здатність організовувати, конфігурувати та розробляти Web-системи, використовуючи принципи розподілених систем, гіпертекстових систем, відповідні технічні та програмні засоби. 9. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем в області комп’ютерного дизайну.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. 3.Отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалізації продуктів електронного дизайну, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України та/або вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доцент Лотошинська Наталія Дмитрівна
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня