Прикладна лінгвістика

8.035.10.10 Прикладна лінгвістика
Кваліфікація: Магістр з філології (прикладна лінгвістика)
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Гуманітарні науки
Особливі умови вступу: Немає, прийом на навчання здійснюється відповідно до Правил прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка»
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми підготовки та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Спеціальна освіта, професійна та наукова підготовка в галузях, зорієнтованих на створення алгоритмів для кодування, розпізнавання, інтерпретації, генерування/породження, опрацювання мови і мовлення, переклад, забезпечення міжкультурної комунікації, формування і створення лінгвістичного забезпечення різних систем опрацювання природномовної інформації та розробку систем автоматизації інформаційних робіт.
Набуті компетентності: • характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти спеціалізованих досліджень у галузі використання мови; • використовувати спеціалізовані концептуальні знання з прикладної лінгвістичної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
• застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження у галузі прикладної лінгвістики; • оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; • аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці; • оцінювати історичні надбання та новітні досягнення прикладної лінгвістики та напрямів мовознавчої науки; • збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів; • здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних; • створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів; • обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу; • планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки у прикладній галузі лінгвістичної науки; • виконувати автоматичне опрацювання природної мови: аналіз, синтез, розпізнавання звукового мовного коду, морфологічний і синтаксичний аналіз тексту; • розробляти, впроваджувати та забезпечувати супровід лінгвістичного забезпечення електронних інформаційних систем, електронних мовних ресурсів різного призначення та систем опрацювання природномовної інформації; • створювати електронні мовні ресурси (корпуси текстів, словники, лінгвістичні бази даних), автоматизовані системи документообігу та звітності, системи інформаційного пошуку, веб-інтерфейси, розробляти їх дизайн та лінгвістичне забезпечення; • проводити лінгвістичну експертизу письмових текстів та усного мовлення; • здійснювати лінгвістичний супровід ліцензування, укладати патентну документацію іноземною мовою згідно з міжнародними стандартами та забезпечувати лінгвістичний супровід сертифікації на міжнародному рівні.
• упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; • презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами; • знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня; • застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації; • доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України, вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Романишин Наталія Іванівна
Професійні профілі випускників: Працевлаштування за фахом в галузі філології, лінгвістики та перекладу, програмування, інформатизації та інформаційних технологій, комп'ютерних систем, інформаційних послуг, міжнародної діяльності, видавничої діяльності. Фахівці можуть займати такі первинні посади: науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклад), філолог, лінгвіст, перекладач (гід-перекладач, перекладач технічної літератури, редактор-перекладач), програміст прикладний, оператор з опрацювання інформації та програмного забезпечення, коректор, редактор, співробітник із зв’язків з громадськістю, менеджер у сфері надання інформації, адміністратор, секретар, секретар-референт, прес-секретар.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Викладання дисциплін англійською та німецькою/ японською/ польською/ чеською мовами.