Інженерія програмного забезпечення

8.121.00.01 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація: Магістр з інженерії програмного забезпечення
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з методологій розроблення програмного забезпечення, високоефективних алгоритмів розв’язання обчислювальних задач, управління процесами створення програмного забезпечення, аналізу та опрацювання даних та орієнтує на подальшу професійну та наукову кар’єру. Студенти здобуваючи освіту на рівні магістерської підготовки за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» вивчають застосування систематизованого і упорядкованого підходу до вдосконалення інженерних, організаційних та їх супровідних процесів для розробки якісного програмного забезпечення в задані терміни та вартість. Акцент на інноваційній діяльності та глибоких знаннях методології наукової та професійної діяльності, алгоритмічного забезпечення, інженерії даних та знань, а також здатність їхнього застосування в практичній діяльності.
Набуті компетентності: • Здатність продемонструвати знання сучасних методологій розробки програмного забезпечення як фундаментального підходу для створення програмних систем для різних предметних областей. • Здатність продемонструвати знання стандартів процесів життєвого циклу програмного забезпечення та моделей зрілості процесів розробки програмного забезпечення. • Здатність продемонструвати знання методологічних та технологічних засад розроблення якісних програмних систем. • Здатність продемонструвати знання і розуміння методів математичного моделювання, статистичного та ймовірнісного аналізу процесів інженерії програмного забезпечення та дослідження різних предметних областей. • Здатність продемонструвати знання основних принципів побудови паралельних та розподілених обчислювальних систем, а також засади проектування програмних систем для ефективної організації обчислювального процесу. • Здатність продемонструвати знання основних принципів побудови систем, орієнтованих на зберігання та опрацювання даних, знання моделей даних, які використовуються для побудови сховищ даних та знання технологій інтелектуального аналізу даних. • Здатність продемонструвати знання методів, моделей та алгоритмів технічного зору і технічного бачення, систем, що здійснюють відбір, реєстрацію та пересилання даних великих обсягів.
• Застосовувати та вдосконалювати процеси життєвого циклу програмного забезпечення для вирішення прикладних, наукових та інноваційних задач. • Інтегрувати та застосовувати одержані знання у процесі створення програмних систем для розв’язання науково-технічних та інноваційних задач. • Здійснювати математичне моделювання та оптимізацію процесів інженерії програмного забезпечення. • Застосовувати методологію наукових досліджень в професійній діяльності інженерії програмного забезпечення для виявлення актуальних наукових проблем, формування та критичного аналізування інформаційної бази, формулювання висновків і пропозицій. • Застосовувати основні принципи проектування програмних систем і побудови паралельних та розподілених обчислювальних систем для ефективної організації обчислювального процесу. • Застосовувати OLAP-технологію, проектувати сховища даних, опрацьовувати дані великих обсягів. • Застосовувати математичний апарат та моделі предметної області для створення ефективного програмного забезпечення для розв’язування науково-технічних та інноваційних задач.
• Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); • Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та науковому рівнях.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки магістрів з інженерії програмного забезпечення є дослідницька практика, яка проходить на підприємствах ІТ-галузі, зокрема це стосується партнерів кафедри: Eleks, Sigma Software, Edvantis, SoftServe, Adva Soft .
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., професор, Федасюк Дмитро Васильович(dmytro.v.fedasyuk@lpnu.ua , 2582578)
Професійні профілі випускників: Робота в галузі розробки програмного забезпечення та сфері інформатизації процесів та явищ різного характеру. Професійний профіль — науковий співробітник. Розробляє математичне і програмне забезпечення для наукових досліджень в галузі інженерії програмного забезпечення. Професійний профіль — науковий консультант. Надає консультації, методичну допомогу у вирішенні наукових і складних професійних задач інженерії програмного забезпечення. Професійний профіль — менеджер проекту з розробки програмного забезпечення Відповідальний за розроблення проекту на основі вимог, проектних рішень і планів робіт та їх реалізацію. Керує виконанням проектних угод і стежить за фінансовими, часовими і технічними ресурсами проекту. Професійний профіль — аналітик Будує концептуальну модель предметної області та визначає на основі цього специфікацію системи на верхньому рівні. Проводить узгодження вимог і визначення області дії проекту на спільних переговорах із замовником. Професійний профіль — архітектор програмної системи Визначає високорівневу архітектуру системи, набір компонентів, їхніх інтерфейсів, інших характеристик системи і кінцевого складу програмної системи. Визначає технології, методи та засоби, які необхідні для оптимальної реалізації проектних рішень. Професійний профіль — інженер-програміст Розробляє і реалізує складні проектні рішення стосовно системи у вигляді програмних кодів, документів й інших вихідних результатів у відповідності до діючих стандартів. Професійний профіль — інженер з контролю якості програмного забезпечення Планує, контролює, здійснює процес перевірки готової програмної системи на відповідність вимогам замовника та іншим характеристикам якості.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою. Особливостями програми є поглиблена підготовка студентів в галузі методологій створення програмних продуктів, інноваційної та підприємницької діяльності, складних алгоритмів та управління великими даними.