Системне проектування

8.122.00.03 Системне проектування
Кваліфікація: Магістр з комп'ютерних наук
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік і 4 місяці
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - методи та засоби інформаційних систем та технологій - методи розроблення математичних моделей об'єктів та процесів проектування - методи моделювання, аналізу і синтезу систем комп'ютерного проектування - методи розроблення комп'ютерних систем проектування та їх компонент - методи впровадження, супроводу, пітримки та експлуатації комп'ютерних систем проектування - принципи інтеграції комп'ютерних - систем проектування з іншими автоматизованими системами - методологію машинного навчання і системи дистанційного навчання - принципи побудови та особливостей функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп'ютерних мереж - принципи підтримки ухвалення рішень у наукових дослідженнях.
- дослідження і розв’язок складних задач проектування та розроблення комп'ютерних систем проектування для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях - розробка та впровадження сучасних технологій та систем у різних предметних областях - розроблення та застосування комп'ютерних систем проектування в різних галузях промисловості - впровадження методів проектування у різних предметних областях - розроблення системного забезпечення інформаційних технологій проектування.
- здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації проектування об'єктів і систем будь-якої складності - здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань проектування об'єктів і систем різної фізичної природи - здатність проводити оцінку наявних технологій, на основі аналізу формувати вимоги до розроблення перспективних інформаційних технологій.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня