Інформаційні системи та технології

8.126.00.01 Інформаційні системи та технології
Кваліфікація: Магістр зі інформаційних систем та технологій
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.
Набуті компетентності: - методи та засоби інженерії даних і знань; - методи і технологію проектування й використання баз і сховищ даних; - методи моделювання, аналізу і синтезу інформаційних систем та технологій; - методи побудови математичних моделей інформаційних систем та технологій; - методи опрацювання великих даних; - принципи розроблення математичних моделей, методів, комп'ютерних технологій і інтелектуальних систем підтримки ухвалення рішень у наукових дослідженнях; - технології інтеграції інформаційних ресурсів; - мультимедійні технології; - принципи побудови та особливостей функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп'ютерних мереж.
- дослідження і розв’язок складних задач проектування та розроблення інформаційних систем та технологій для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях; - розробка та впровадження інтелектуальних технологій та систем у різних предметних областях; - розробка та застосування систем розпізнавання образів та класифікації в різних галузях промисловості; - впровадження методів інтелектуального аналізу даних та знань у різних предметних областях; - проектувати бази і сховища даних для інтелектуальних систем ухвалення рішень; - створювати Internet-застосування і розподілені інтелектуальні інформаційні системи; - розроблення експертних систем з природно-мовними інтерфейсами.
- здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації проектування інформаційних систем та технологій будь-якої складності; - здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань проектування інформаційних систем та технологій з керування об'єктами різної фізичної природи; - здатність проводити оцінку наявних технологій, на основі аналізу формувати вимоги до розроблення перспективних інформаційних технологій.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України. На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.т.н., професор, професор кафедри ІСМ Камінський Роман Миколайович, Roman.M.Kaminskyi@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері інформаційних технологій, комунікації та управління ІТ-проектами: IT-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування.
Доступ до подальшого навчання: подальше навчання за усіма програми доктора філософії галузі знань 12 „Інформаційні технології”
Інші особливості програми: