Управління ІТ проектами

8.126.00.03 Управління ІТ проектами
Кваліфікація: Магістр зі інформаційних систем та технологій за спеціалізацією управління ІТ проектами
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, що дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення інформаційних систем для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях.
Набуті компетентності: - планування та виконання проектних дій; - методології і методи прийняття проектних рішень; - методологію системного структурного та об’єктно-орієнтованого аналізу складних об’єктів і систем; - методи і технологію проектування й використання баз і сховищ даних; - методології розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, орієнтованих на формування і прийняття рішень, інструментальні засоби створення і підтримки таких систем; - програмні засоби та технології для управління ІТ-проектами; - методологію керівництва проведенням наукових досліджень і розробок проектів та програм згідно зі затвердженою методичною програмою та встановленими термінами виконання; - методи виконання ІТ-проектів засобами CASE-технологій, оцінювання етапів і кінцевих результатів виконання робіт ІТ-проекту та здійснення коригування параметрів ІТ-проекту; - нормативно-правові документи і методологію формування проектної документації по ІТ проектах; - методологію і методи управління ризиками ІТ-проектів; - управління вимогами в ІТ-проектах; - інженерія проектування програмних систем.
- проведення проектного аналізу та формулювання вимог проекту, а також розроблення моделі вимог до ІТ-проектів; - розроблення проектів інформаційних систем та програмного забезпечення; - забезпечення розроблення методичних та робочих програм щодо проведення сертифікації та ліцензування результатів ІТ-проектів; - розроблення планів управління строками, якістю, вартістю, інформаційними зв’язками, інформаційним, програмним та технічним забезпечення, а також планування процесів управління ризиком; - здійснення дій щодо оцінювання результатів виконання робіт ІТ-проекту.
- здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації виконання ІТ-проекту будь-якої складності; - здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для проведення сертифікації та ліцензування результатів ІТ-проектів; - здатність аналізувати та оцінювати коло завдань, які сприяють подальшому розвитку ефективного використання ресурсів ІТ-проектів; - здатність проводити оцінку наявних технологій управління ІТ-проектами для розроблення перспективних інформаційних технологій.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України. На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.т.н., доцент, доцент кафедри ІСМ Кісь Ярослав Петрович, Yaroslav.P.Kis@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері інформаційних технологій, комунікації та управління ІТ-проектами: IT-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування.
Доступ до подальшого навчання: подальше навчання за усіма програми доктора філософії галузі знань 12 „Інформаційні технології”
Інші особливості програми: