Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

8.186.00.01 Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Кваліфікація: Магістр з видавництва та поліграфії
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Виробництво та технології
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра. Зарахування здійснюється за конкурсом на основі вступних випробувань.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, виконання та захист магістерської роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» другий магістерський рівень вищої освіти.
Набуті компетентності: 1. Здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. 2. Здатність працювати з експертними та текстологічними джерелами інформації для інтеграції даних і знань в області діяльності організації за допомогою методів набуття знань, подання знань, класифікації і компіляції знань. 3. Здатність виконувати постановку задачі інтелектуального аналізу, визначати її місце у загальній класифікації задач та формувати опис об’єктів на основі ознак.
1. Здатність організовувати, конфігурувати та розробляти Web-системи, використовуючи принципи розподілених систем, гіпертекстових систем, відповідні технічні та програмні засоби. 2. Володіння комплексними знаннями та навичками з сучасних технологій електронних видань, сучасних комп’ютеризованих систем та технологій видавничо-поліграфічних виробництв, що відповідає сучасним потребам міжнародного й національного ринку праці. 3. Виявлена здатність генерувати оригінальні, якісно нові ідеї, які можуть бути однозначно та аргументовано сприйнятими як в знайомих, так і в незнайомих ситуаціях, пов’язаних із виконанням своїх функціональних та посадових обов’язків.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами. 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. 3. Отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалізації продуктів електронного дизайну, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України та/або вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.т.н. професор Ткаченко Роман Олексійович
Професійні профілі випускників: Професіонали на підприємствах різних форм власності, що займаються розробкою, впровадженням і супроводом інформаційних систем; ІТ-підприємствах і організаціях, які випускають продукти з елементами комп’ютерного дизайну або штучного інтелекту; друкарнях; видавництвах; підприємствах медіа індустрії; в науково-дослідних установах.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Нема