Системна інженерія (Інтернет речей)

6.122.00.09 Системна інженерія (Інтернет речей)
Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерних наук за спеціалізацією системна інженерія (Інтернет речей)
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Для вступу на 2 курс- диплом молодшого спеціаліста та фахове випробовування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Загальний профіль програми Програма базується на загальновідомих та спеціальних знаннях, результатах сучасних наукових досліджень в галузях інформаційних технологій, комп’ютерні наук, комп’ютерної інженерії, автоматики і комп’ютерно-інтегрованих технологій та програмування та орієнтує на актуальну спеціалізацію, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра – системна інженерія. Програма акцентується на розробці пристроїв інтернету речей, оснащення вбудованими комп'ютерами та сенсорами предметів побуту, систем управління рухомими об’єктами, вузлів технологічних процесів, обробці інформації, що надходить із навколишнього середовища, її обміном, накопиченням і аналізом, з метою реалізації систем «розумне місто» та «розумний будинок». Це гарантує отримання широких знань і умінь в області інформаційних технологій і надає студентам можливість вибирати для продовження освіти на магістерському рівні інші кафедри та університети світу, де реалізовані подібні навчальні програми.
Набуті компетентності: 1) Знання і розуміння наукових та математичних принципів, що лежать в основі пристроїв Інтернету речей; 2) знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в галузі комп’ютерних наук; 3) поглиблені знання в напрямку системної інженерії галузі інформаційних технологій; 4) знання та навики щодо проведення експериментальних досліджень, опрацювання та представлення результатів експериментів; 5) знання та розуміння методології проектування і конструювання пристроїв управління рухомими об’єктами/ Інтернету речей, відповідні нормативні документи, чинні стандарти і технічні умови; 6) знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та технологічним обладнанням; 7) знання та розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; 8) знання основ економіки та управління проектами;
9) застосування знань і розумінь для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; 10) застосування знань і розумінь для задач аналізу та синтезу спеціалізації Системна інженерія (Інтернет речей); 11) застосування системного мислення та творчих здібностей до формування принципово нових ідей; 12) застосування знань основ технологічних процесів, технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування для вирішення інженерних задач спеціальності; 13) уміння розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налаштовувати обладнання та пристрої управління рухомими об’єктами та Інтернету речей;
14) уміння поєднувати теорію і практику, а також приймання рішень та вироблення стратегії діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 15) виконання відповідних експериментальних досліджень та застосування дослідницьких навичок за професійною тематикою; 16) оцінювання отриманих результатів та аргументований захист прийнятих рішень.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: практика за темою бакалаврської роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., проф. Наконечний Адріан Йосифович (тел. 0677047595, email: adrnakon@gmail.com)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою.