Комп'ютерна інженерія

6.123.00.00 Комп'ютерна інженерія
Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерної інженерії
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Загальна програма: «Комп’ютерна інженерія» Мета освітньої програми: надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією. Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з теорії комп’ютерних систем та мереж, штучного інтелекту, комп’ютерної схемотехніки та електроніки, програмування та орієнтує на подальшу професійну та наукову кар’єру за даною спеціальністю. Спеціальна освіта та професійна підготовка в області комп’ютерної інженерії. Орієнтація на комплексне представлення комп’ютерних систем різноманітного призначення як поєднання апаратних та програмних компонент. Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» можуть працювати в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: виробництво, ремонт, обслуговування та налаштування комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів, створення та впровадження системного та спеціального програмного забезпечення.
Набуті компетентності: 1) знати і розуміти наукові і математичні принципи, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж; 2) знати основи професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в галузі комп’ютерної інженерії; 3) мати поглиблені знання принаймні в одному з напрямків галузі комп’ютерної інженерії : комп’ютерні системи та мережі; системне програмування; спеціалізовані комп’ютерні системи; 4) мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання в комп’ютерних системах; 5) знати та розуміти методології проектування, відповідні нормативні документи, чинні стандарти і технічні умови; 6) мати знання із сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі комп’ютерної інженерії; 7) знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; 8) мати знання основ економіки та управління проектами;
9) вміти застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; 10) вміти застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач аналізу та синтезу характерних для обраної спеціалізації; 11) вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; 12) уміти застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерного обладнання та компонентів для вирішення технічних задач спеціальності; 13) уміти розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налаштовувати типове для обраної спеціалізації обладнання; 14) уміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії; 15) уміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 16) уміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних систем і їх складових; 17) вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 18) уміти виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; 19) уміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення;
20) уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); 21) уміння використовувати інформаційні технології та інші методи для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 22) здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; 23) усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; 24) відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; 25) здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування;
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Мельник Анатолій Олексійович (тел. 0677240439, email: aomelnyk@polynet.lviv.ua)
Професійні профілі випускників: Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу : 1. Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки: Технік обчислювального центру Технік-конструктор (електроніка) Лаборант ( обчислювальна техніка ) Технік-програміст Оператор електронно-обчислювальних машин 2. Професіонали в галузі обчислювальних систем Розробники обчислювальних систем: Адміністратор бази даних Адміністратор даних Адміністратор доступу Адміністратор доступу (груповий) Адміністратор задач Адміністратор системи Аналітик з комп’ютерних комунікацій Аналітик з комп’ютерних систем Аналітик з комп’ютерного банку даних Інженер з комп’ютерних систем Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів Конструктор комп’ютерних систем 3. Професіонали в галузі програмування : Розробник комп’ютерних програм Інженер-програміст Програміст прикладний Програміст системний 4. Професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації): Фахівці в інших галузях обчислень Інженер із застосування комп’ютерів Фахівець може займати первинні посади: Технік-електронік Технік-програміст Інженер-електронік Інженер-системотехнік Інженер-програміст
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Кафедра: Електронних обчислювальних машин. Використання сучасного обладнання та програмних засобів провідних виробників в галузі інформаційних технологій, зокрема: Xilinx, Altera, Cypress Micro Systems, Texas Instruments, Atmel, Analog Devices, Microsoft, Google.