Комп'ютерна інженерія

6.123.00.00 Комп'ютерна інженерія
Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерної інженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Загальна програма: «Комп’ютерна інженерія» Мета освітньої програми: надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією. Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з теорії комп’ютерних систем та мереж, штучного інтелекту, комп’ютерної схемотехніки та електроніки, програмування та орієнтує на подальшу професійну та наукову кар’єру за даною спеціальністю. Спеціальна освіта та професійна підготовка в області комп’ютерної інженерії. Орієнтація на комплексне представлення комп’ютерних систем різноманітного призначення як поєднання апаратних та програмних компонент. Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» можуть працювати в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: виробництво, ремонт, обслуговування та налаштування комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів, створення та впровадження системного та спеціального програмного забезпечення.
Програмні результати навчання: 7) знати і розуміти наукові і математичні принципи, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж; 8) знати основи професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в галузі комп’ютерної інженерії; 9) мати поглиблені знання принаймні в одному з напрямків галузі комп’ютерної інженерії : комп’ютерні системи та мережі; системне програмування; спеціалізовані комп’ютерні системи; 10) мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання в комп’ютерних системах; 11) знати та розуміти методології проектування, відповідні нормативні документи, чинні стандарти і технічні умови; 12) мати знання із сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі комп’ютерної інженерії; 7) знати і розуміти наукові і математичні принципи, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж; 8) знати основи професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в галузі комп’ютерної інженерії; 9) мати поглиблені знання принаймні в одному з напрямків галузі комп’ютерної інженерії : комп’ютерні системи та мережі; системне програмування; спеціалізовані комп’ютерні системи; 10) мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання в комп’ютерних системах; 11) знати та розуміти методології проектування, відповідні нормативні документи, чинні стандарти і технічні умови; 12) мати знання із сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі комп’ютерної інженерії; 20) уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); 21) уміння використовувати інформаційні технології та інші методи для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 22) здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; 23) усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; 24) відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; 25) здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Мельник Анатолій Олексійович (тел. 0677240439, email: aomelnyk@polynet.lviv.ua)
Професійні профілі випускників: Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу : 1. Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки: Технік обчислювального центру Технік-конструктор (електроніка) Лаборант ( обчислювальна техніка ) Технік-програміст Оператор електронно-обчислювальних машин 2. Професіонали в галузі обчислювальних систем Розробники обчислювальних систем: Адміністратор бази даних Адміністратор даних Адміністратор доступу Адміністратор доступу (груповий) Адміністратор задач Адміністратор системи Аналітик з комп’ютерних комунікацій Аналітик з комп’ютерних систем Аналітик з комп’ютерного банку даних Інженер з комп’ютерних систем Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів Конструктор комп’ютерних систем 3. Професіонали в галузі програмування : Розробник комп’ютерних програм Інженер-програміст Програміст прикладний Програміст системний 4. Професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації): Фахівці в інших галузях обчислень Інженер із застосування комп’ютерів Фахівець може займати первинні посади: Технік-електронік Технік-програміст Інженер-електронік Інженер-системотехнік Інженер-програміст
Доступ до подальшого навчання: Усі магістерські програми спеціальності «Комп’ютерна інженерія».
Інші особливості програми: Кафедра: Електронних обчислювальних машин. Використання сучасного обладнання та програмних засобів провідних виробників в галузі інформаційних технологій, зокрема: Xilinx, Altera, Cypress Micro Systems, Texas Instruments, Atmel, Analog Devices, Microsoft, Google.