Кібербезпека

6.125.00.00 Кібербезпека
Кваліфікація: Бакалавр із кібербезпеки
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - володіння методами та засобами програмування мовами високого та низького рівня; - володіння спеціалізованими програмними пакетами; - здатність планувати й реалізувати відповідні заходи, щодо захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах; - знання правових основ дослідницьких робіт і законодавства України в галузі інформаційної безпеки; - здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді; - володіння типовими підходами до проектування захищених об`єктів інформаційної діяльності.
- формулювати технічні вимоги до спеціальних технічних і программно-апаратних засобів захисту, обробки та управління інформацією в інформаційно-комунікаційних системах; - розробляти та оцінювати моделі і політику безпеки на основі використання сучасних принципів, способів та методів теорії захищених систем; - виконувати аналіз ризиків та джерел загроз, розробляти модель загроз, розробляти модель порушника; - виконувати аналіз і вибір дисципліни обслуговування заявок для комп’ютерних систем (КС) з врахуванням режимів роботи, вимог стосовно обслуговування заявок, інтенсивності потоків заявок, дисперсії часу очікування; - обгрунтовувати та реалізовувати систему захисту інформаційних ресурсів з обмеженим доступом на об'єктах інформаційної діяльності; - уміти проводити атестацію (спираючись на облік та обстеження) режимних територій (зон), приміщень тощо в умовах додержання режиму секретності із зафіксуванням результатів у відповідних документах.
- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з математики, фізики, онов теорії кіл, сигналів та процесів у комп’ютерних системах і мережах, метрології та вимірювання, теорії інформації та кодування; - здатність здійснювати правове забезпечення інформаційної безпеки, прогнозування та моделювання в соціальній сфері; - здійснювати оцінку відповідності системи захисту інформації автоматизованої системи своєму призначенню відповідно до вимог діючих стандартів; - вміти аналізувати ризики для оцінки реальних загроз порушення захисту та охорони; - на основі аналізу обирати систему захисту та проводити розробки пропозицій по її удосконаленню.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня