Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

6.152.00.00 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Кваліфікація: Бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Набуті компетентності: 1. Перевірити нормативно-технічну документацію; 2. Забезпечити нормативно-технічну та організаційно-методичну підтримку методів і засобів вимірювань; 3. Визначити параметри технічних об’єктів, метрологічного обладнання та нормативних документів; 4. Знайти та описати необхідні методи та засоби випробувань; 5. Впорядкувати методики проведення експериментів; 6. Описати особливості технічного нагляду (експертизи, аудиту) за метрологічним забезпеченням виробництва та відповідністю технологічній документації.
1. Класифікувати типові задачі діяльності у сфері метрологічного забезпечення промислових вимірювань; 2. Знайти оптимальні рішення спеціалізованих вимірювальних приладів; 3. Розробити елементи програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки; 4. Побудувати комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи; 5. Працювати вимірювальну інформацію комп’ютерними засобами; 6. Описати метрологічне забезпечення нестандартних засобів вимірювання.
1. Упорядкувати зростаючі потоки метрологічної інформації; 2. Аналізувати глобальні процеси розвитку в інформаційно-вимірювальних технологіях; 3. Оцінити можливості розвитку окремих сегментів ринку метрології; 4. Випробувати доцільність застосування певних технічних рішень до виконання поставлених завдань; 5. Визначити перспективність застосування аналізованих метрологічних засобів.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Переддипломна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Стадник Б.І. (0664828940, stadnyk@lp.edu.ua), Яцишин С.П.(0685047368, slav.yat@gmail.com)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Нема